Tehnikum d.o.o okuplja  tim inženjera sa  višedecenijskim iskustvom u oblasti prečišćavanja i filtracije vode, kao i dehidracije mulja, koji iza sebe imaju preko 100 realizovanih projekata i postrojenja u ovoj oblasti.

Pružamo kompletna tehnološka rešenja od ispitivanja i pronalaženja tehnoloških rešenja, projektovanja, proizvodnje, montaže postrojenja i uređaja za prečišćavanje:

 • Tehnoloških industrijskih otpadnih voda
 • Vode za piće i za prehrambenu industriju – Filtracija i „priprema“ vode
 • Dehidracija mulja dobijenih u procesu prečišćavanje vode - sedimentni, flotacioni, biološki mulj
 • Komunalnih (sanitarno fekalnih) otpadnih voda
 • Atmosferskih otpadnih voda

Našim klijentima nudimo tehnološka rešenja, projektovanje, izradu i montažu opreme, dokazivanje parametara za ispuštanje,  sistem „ključ u ruke“.

SISTEMI I UREĐAJI ZA MEHANIČKI PREDTRETMAN

Mehanički tretman u tehnologiji prečišćavanja otpadnih voda obuhvata egalizaciju, izdvajanje grubog materijala na rešetkama i sitima, odvajanje inertnih, taložnih i fitrabilnih čestica, kao i odvajanje masti i ulja.
Pomoću rešetki se vrši uklanjanje nerastvornih, krupnijih i plivajućih materija iz otpadnih voda. Izdvajanje ovih materija vrši se kako bi se uređaji i cevovodi zaštitili od oštećenja i zagušenja i radi lakšeg odvijanja tretmana otpadne vode.

 • AUTOMATSKA KOSA REŠETKA sa kompaktorom (sabijanjem i ceđenjem) koja odvodi krupni materijal, i sistemom za automatsko ispiranje.
 • ROTO SITO - izdvajanje krupnih čestica koje bi mogle ometati rad opreme ili izazivati smetnje u samom procesu obrade otpadnih voda predstavlja vrši se i u roto situ. Voda ulazi u rezervoar roto sita, koje se kontinualno okreće i vrši odvajanje čvstih čestica od tečne faze.
 • KONBINOVANI UREŠAJ ZA MEHANIČKI PREDTRETMAN, služi za kompletan mehanički tretman sa funkcijama rešetke, peskolova i mastolova (ulja i plivajući materijali). Otpadna voda koja ulazi u uređaj najpre nailazi na finu rešetku, gde se vrši izdvajanje krupnog otpada. Krupan otpad ostaje na površini rešetke i putem spirale, preko transportne zone, transportuje se do zone prese i otvora za izbacivanje otpada. Transport i presovanje otpada se vrši spiralom bez vratila. Otpadna voda, nakon uklanjanja krupnog otpada na spiralnoj rešetki, dolazi do peskolova koji je, radi veće efikasnosti, aerisan. Na dnu peskolova se nalazi spiralni transporter koji kupi nataloženi pesak i transportuje ga do koša, gde ga zahvata drugi spiralni transporter, ekstraktor peska. Uređaj je opremljen i mastolovom, čija je funkcija mehaničko uklanjanje masti/ulja sa površine tečnosti, zahvaljujući efektu aerisanja.
 • EGALIZACIONI  BAZENI
 • SISTEMI ZA HOMOGENIZACIJU U EGALIZACINIM BAZENIMA
 • SEPARATORI ZA MASTI I ULJA
 • PLIVAJUĆE PUMPE SA KUPLJANJE MASNOĆA
 • TRAKASTI SKUPLJAČI MASNOĆE

PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA

 • Izrada opreme, montaža, puštanje u rad, dokazivanje parametara za ispuštanje u recipijent (GVE)
 • Izrada projektne dokumentacije, ishodovanje vodne dozvole i vodnih akta, vođenje procedure od lokacijskih uslova do vodne dozvole "project management"
 • Ispitivanje otpadnih voda u laboratoriji i na „pilot“ postrojenju na lokaciji,  iznalaženje i utvrđivanje tehnološkog rešenja za koje garantujemo prečišćavanje na nivo traženih graničnih vrednosti (GVE)
 • Nadzor, monitoring, i održavanje sistema za prečišćavanje otpadnih voda
 • Ispitivanje i utvrđivanje tehnologije na mobilnom postrojenju - pilot postrojenju

Naša postrojenja, sistemi i uređaji su projektovani i proizvedeni tako da odgovore svim zahtevima investitora, implementirajući zakonske norme, tehnološka dostignuća i ekonomsku opravdanost.

Izrađujemo postrojenja za PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA IZ RAZNIH INDUSTRIJSKIH PROCESA, kao što su:

 • Galvanizacija (iz procesa cinkovanja, hromiranja, toplog cinkovanja, pasivizacije, anodne oksidacije, elektrohemijske pripreme i dr.)
 • Farbara
 • Mlekara i sirana
 • Klanične industrije i prerade mesa
 • Vinarija
 • Reciklažne industrije (PET, PE folije, reciklaža akumulatora,  i dr.)
 • Perionica
 • Tekstilne industrije
 • Papirne industrije
 • Prerade voća i povrća
 • Hemijske industrije
 • Kožarske industrije
 • Farmaceutske industrije
 • Građevinske industrije: proizvodnje građevinskog materijala, gradilišta, kod iskopa tunela, i slično
 • Rudnici
 • Proizvodnja biogasa i dr.

POSTROJENJA I UREĐAJI ZA HEMIJSKI TRETMAN OTPADNIH VODA  

(koagulacija, neutralizacija, flokulacija, redukcija hroma, oksidacija cijanida, i dr.)
Hemijski tretman podrazumeva dodavanje hemijskih sredstava u otpadnu vodu radi prevođenja rastvorenih, suspendovanih komponenti u nerastvorne oblike, reakcija oksidacije i redukcije, podešavanja pH vrednosti otpadne vode.

Projektujemo, konstruišemo i proizvodimo:

 • Reaktori za koagulaciju
 • Flokulatori tip: reaktori sa mešačem, cevni, i dr
 • Uređaji za pripremu i doziranje polielektrolita
 • Reaktor za pripremu i doziranje Ca(OH)2 (“kreča„)
 • Reaktori su opremljeni sa neophodnom opremom: mešalicama, merno–regulacionom opremom (pH sonde, Rx sonde, transmiteri, upravljački ormari)

SISTEMI ZA DOZIRANJE HEMIKALIJA

Izrađujemo potpuno automastske sisteme za doziranje hemikalija: koagulanti, korekcija ph, flokulanti, itd… 

DAF UREĐAJ

DAF (Dissolved Air Flotation) uređaj se primenjuje za odvajanje dispergovanih i suspendovanih čestica. Zasniva se na pravljenju prezasićenog rastvora vazduha u otpadnoj vodi, a potom njegovog uvođenja u bazen za flotaciju.

Vazduh se disperguje sa dna bazena i na svom putu ka vrhu „kupi“ čestice, i silom potiska odnosi ih na površinu.

Rastvaranje vazduha može se ostvariti u samoj ulaznoj struji vode, u delu ulazne struje ili u recirkulacionom toku već prečišene vode.

SEDIMENTACIJA (TALOŽENJE) I SEPARACIJA

Projektujemo i proizvodimo sve vrsta taložnika, separatora, ugušćivača.

 

Vrste taložnika:

 • KONUSNI STATIČKI TALOŽNICI obezbeđuju laminaran ulaz vode u konusni taložnik, na dnu taložnika nalazi se konus u kome se sakuplja mulj i periodično odvodi iz uređaja.

Taložnike izrađujemo od prohromskog čelika, HDPP, HDPE,  ugljeničnog čelika sa antikorozivnom zaštitom.

 • LAMELARNI TALOŽNICI (TPS SEPARATORI) su taložnici kod kojih se postiže visoka efikasnost taloženja zahvaljući lamelama - pločama koje se ugrađuju pod određenim uglom na određenom rastojanju, čime se postiže lamelarno strujanje i veća površina taloženja, a samim time manje vreme zadržavanja otpadne vode u samom uređaju.

  U zavisnosti od zahtevanog protoka i vrste otpadne vode površina i materijal lamela može biti različit.

Iz pomenutih razloga Lamelarni taložnik ima mnogo manju zapreminu za isti kapacitet u poređenju sa klasičnim Statičkim taložnicima.
Materijali od kojih izrađujemo taložnike mogu biti nerđajući čelik, ugljenični čelik sa antikorozionom zaštitom, HDPP (polipropilen visoke gustine), beton, i dr.

 • TALOŽNIK SA PAKETNIM ULOŠCIMA  sastoje se od  SPECIJALNIH PAKETA  RADNIH ELEMENATA sa odgovarajućim odstojanjima za protok između i oko elemenata, smeštenih unutar nerđajućeg - prohromskog, ili ugljeničnog rezervoara, sa konusnim dnom. Svaki od elemenata kompleta ima oblik trougla sa kolektorom - sakupljačem čiste tečnosti u gornjem delu. Ulazna tečnost dolazi sa obe strane trouglastog kanala.

Ovaj tip taložnika efikasno kombinuje izdvajanje čvrstih materijala od tečnosti sa grubom separacijom masti i ulja iz vode, dok se u konusnom dnu taložnika vrši sabijanje izdvojenog mulja. Sva tri procesa pospešuju fine vibracije koje potiču od vibracionih motora pričvršćenih za konusno dno.

Ovi taložnici mogu naći primenu u širokom području procesne industrije i komunalnih delatnosti, u pripremi čiste tehnološke vode u raznim industrijskim granama, pripremi pitke vode, raznim recirkulacijama i obezbeđivanju ponovne upotrebe izrađenih fluida, procesima prečišćavanja industrijskih i komunalnih otpadnih voda, kao i revitalizaciji korisnih produkata i obradi međuproizvoda u različitim proizvodnim procesima.
Zbog specijalne konstrukcije i principa rada, ovi taložnici po jednom uređaju - jedinici mogu postići kapacitet 400 m3/h.
Vreme zadržavanje vode u Taložniku sa paketnim ulošcima je od 5-15 minuta.

Na primer:
Za isti efekat taloženja LAMELARNI TALOŽNIK  u odnosu na STATIČKI TALOŽNIK  ima manju zapreminu  10 puta.
Dok TALOŽNIK SA SPECIJALNIM PAKETNIM ULOŠCIMA u odnosu na STATIČKI TALOŽNIK ima manju zapreminu i do 20 puta,
a u odnosu na LAMELARNI TALOŽNIK i do 4 puta.


BIOLOŠKO PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA (PROTOČNI SISTEM, SBR, SBBR,  MBBR, MBR)

Biološko prečišćavanje otpadnih voda zasniva se na uklanjanju rastvorenih organskih materija i netaloživih koloidnih čestica dejstvom mikroorganizama koji se nalaze u aktivnom mulju.
Klasična biološka obrada otpadnih voda zasniva se na primarnom taloženju, uklanjanju zagađenja dejstvom mikroorganizama, sekundarnom taloženju aktivnog mulja.

SBR (engl. Sequential Batch Reactor) funkcioniše u šaržnom režimu sa aeracijom i taloženjem mulja u istom reaktoru. Proces se zasniva na punjenju reaktora, reakciji, dekantovanju i mirovanju. Osnovne prednosti SBR-a su efikasnost kod manjih protoka, i kod vrlo velikih opterećenja, fleksibilno upravljanje procesom, jedostavna ugradnja, manja potreba za prostorom i vrlo dobar kvalitet mulja.
SBBR (engl. Sequencing Batch Biofilm Reactor) je unapređena izvedba SBR reaktora, koja se zasniva na postojanju nosača biofilma, čime se povećava koncentracija prisutne biomase. Prednosti SBBR-a su iste kao i kod SBR-a s tim što je efikasnost MBBR uređaja veća zbog prisutnih biofilmova.

MBBR (engl. Moving Bed Biofilm Reactor) tehnologija se zasniva na specijalno dizajniranim plastičnim nosačima biofilma koji su suspendovani i kontinuirano se kreću unutar reaktora određene zapremine u kome se vrši aeracija. Osnovne prednosti MBBR procesa jesu duži životni vek biomase u odnosu na klasične tremane sa aktivnim muljem i stabilniji proces obrade otpadnih voda.

Prednosti  MBBR tehnologije:

 • bez aktivnog mulja
 • bez povrata aktivnog mulja
 • značajno smanjuje potrebnu površinu bazena
 • moguća jednostavna nadogradnja postojećih konvencionalnih bioloških uređaja kao i povećanje njihovog postojećeg kapaciteta
 • visoka stopa redukcije HPK/BPK5/NH3-N
 • značajno smanjenje količine izdvojenog mulja

MBR (engl. Membrane bioreactor) tehnologija se zasniva na uklanjanju zagađenja kombinacijom dejstva mikroorganizama i mikrofiltracije, čime se otklanja potreba za postojanjem sekundarnog taložnika. Pored toga MBR oblikuje vrlo efikasno uklanjanje organskog zagađenja koja je praćena konstantim kvalitetom izlazne otpadne vode odnosno ujednačenim kvalitetom izlazne vode u odnosu na veće oscilacije kvaliteta ulazne vode.

Prednosti MBR sistema:

Naši  MBR sistemi postižu vrlo stroge zahteve za postizanje kvaliteta pročišćene vode koja se može ponovno primeniti i to od strane:

 • Svetske Zdrastvene Organizacije, EU direktiva o vodi za kupanje, State of California-Tittle 22

Poseduje jedan od strožih i zahtevnih sertifikata u svetu za ponovnu primenu prečišćene vode:

< 0,2 NTU 5% 24 sata
< 0,5 NTU uvek

Biološki prečistači mogu biti smešteni u rezervoare od betona, čelika, ili kontejnerskog tipa.

 Biološki prečistači otpadnih voda kontejnerskog tipa

MBR modul

Sistemi za aeraciju: difuzori, niskopritisni kompresori – „duvaljke“, cevi i cevna armatura, nosači medija (bakterija) za MBBR sisteme.

Uporedni pregled parametara koji se dobijaju prilikom tretmana otpadnih voda različitim tipovima bioloških reaktora.


SISTEMI AUTOMATSKOG UPRAVLJANJA I MERNA REGULACIONA OPREMA

Izrađujemo kompletne sisteme automastkog upravjanja postrojena: regulacija i upravljanje tehnološkim parametrima koji su neophodni za ispravan rad sistema. Programi koji preko PLC upravljaju sistemima u skladu sa propisanom tehnologjom i optimizuju rad svih potrošača.

Isporuka kompletnih komadnih ormara, izrada aplikativnih softvera, povezivanje, montaža mernoregualcione opreme sonde (pH, Rx, O2,itd.), merači protoka, nivoa, i dr.

Puštanje u rad i obuka zaposlenih.


DEHIDRATACIJA OTPADNOG MULJA NASTALOG U PROCESU TRETMANA INDUSTRIJSKIH I KOMUNALNIH OTPADNIH VODA

Izrada sistema za tretman mulja nastalog u procesu taloženja, flotacije, i biološkom tretmanu višak aktivnog mulja iz biološke obrade, flotacionog mulja, sedimentacionog mulja iz procesa obrade otpadnih voda, i muljeva koji se dobijaju kao proizvodi u različitim industrijskim procesima.
Uređaji i oprema koji se koriste za dehidraciju mulja: filter prese, dekanteri, presa sa dikovima, ugrušćivači različitih kapaciteta, uređaji sa vrećama za dehidraciju, i dr.

FILTER PRESE su mašine za razdvajanje čvrstih čestica i tečnosti iz suspenzije koja se transportuje pumpom visokog pritiska.

DISK PRESE mogu da dehidriraju otpadni mulj direktno iz oksidacione komore (ne postoji potreba za rezervoarima za gravitaciono ugušćivanje). Pogodna je za 24-časovni rad, uz povremenu kontrolu.

UREĐAJ ZA DEHIDRAACIJU SA FILTER VREĆAMA  za dehidracijuz mulja sastoji se iz više vreća čija se veličina i karakteristike biraju na osnovu sastava i količine mulja. Mulj ulazi u unutrašnjost vreće, gde se na tkanini zadržavaju čvrste čestice, dok voda prolazi kroz tkaninu.

CENTRIFUGALNI SEPRATORI   uklanjaju čvrstu fazu od tečne dejstvom unutrašnje centrifugalna sila koja je rezultat brzine rotacije posude velikog prečnika.

PREČIŠĆAVANJE ATMOSFERSKIH OTPADNIH VODA

 • Separatori za prečišćavanje atmosferskih i tehnoloških voda
 • Separatori za ulja i masti bez koalescentnog filtera za odvajanje peska, atmosferskih i tehnoloških voda
 • Separatori za ulja i masti, sa i bez koalescentnog filtera za parkinge i platoe, benzinske pumpe, autoperionice, automehaničarski servise
 • Kolescentni separator je uređaj koji efikasno vrši izdvajanje nafte, naftnih derivata i ulja iz vode. Princip rada zasniva se na pojavi koalescencije (srašćivanja) njenih kapljica. Konstrukciju uređaja čine paketi talasastih ploča od polipropilena postavljeni u horizontalni položaj unutar čeličnog rezervoara.

Refernc lista Prečišćavanje otpadnih voda, pogledajte...

Aktuelnosti

MEBRANSKE FILTER PRESE

MEBRANSKE FILTER PRESE

Filter ploče kod Mebranske filter presa opremljenje mebranama koje omogućavaju dodatno “ceđenje”-dehidracija filter kolača. Povećavajući pritisak punjenja osigurava se predkompresija i odvodnjavanje filtrer kolača u komori. Kada pritisak  punjenja  dostigne unapred određenu vrednost (približno 6-8 bara), filtar kolač se dodatno izloži pritisku mebrana, I dodatno “iscedi”. Elastične membrane,koje mogu biti od   polipropilen (PP) i sintetička gume (NBR, EPDM),  pomoću komprimovanog vazduha pritiskaju filter kolač celom površinom komora. Dodatna kompresija na taj način izbacuje slobodnu vodu preko filter platna. PREDNOSTI MEMBRANSKIH FILTER PRESA: Maksimalni stepen  suve materije u filtarskom kolaču,  čak i sa delimično napunjenim filterskim komorama Ekonomičnija filtracija zbog visokog stepena odvodnjavanja  i kraćeg vremena ciklusa Maksimalna fleksibilnost   za proširenje i mogućnosti automatizacije Produžen vek pumpi u slučaju abrazivnih medija, zbog niskog pritiska napajanja. CASE STUDY: Isporuka mebranske filter prese dimenzije ploča  1000x 1000 mm, 36 ploča, zapremine 770 litara, za filtriranje rastvora olovne “paste” u procesu reciklaže akumulatora. Investitor “TAB MAK”. Presa je opremljenja:  mebranskim pločama sa EPDM mebranam,  sistemom za automastko otvaranje ploča, “Squezing” sistemom za dodatnu dehidraciju filter kolača, “drip tray” system, Stepen dehidracije filter kolača: 80-90% suve materije.  

 

Pročitaj više
TALOŽNIK SA SPECIJALNIM PAKETNIM ULOŠCIMA

TALOŽNIK SA SPECIJALNIM PAKETNIM ULOŠCIMA

Usled stalnih zahteva da se hemijskim predtretmanom i sedimentacijom postignu što efikasnije bistrenje (separacija), razvili smo  taložnik sa specijalnim paketnim ulošcima. Osnovna karaketristika ovih taložnika je visoka efikasnost taloženja-bistrenja po jedinici njegove zapremine. Efikasnost taloženja:  od 1-4 NTU. Sastoje se od  SPECIJALNIH PAKETA  RADNIH ELEMENATA sa odgovarajućim odstojanjima za protok između i oko elemenata, smeštenih unutar rezervoara, sa konusnim dnom. Rezervoari mogu biti od nerđajućeg čelika, ili ugljeničnog čelika sa antikorozivnom zaštitom. Svaki od elemenata kompleta ima oblik trougla sa kolektorom-sakupljačem čiste tečnosti u gornjem delu. Ulazna tečnost dolazi sa obe strane trouglastog kanala. Ovaj tip taložnika efikasno kombinuje izdvajanje čvrstih materijala od tečnosti sa grubom separacijom masti i ulja iz vode, dok se u konusnom dnu taložnika vrši sabijanje izdvojenog mulja. Sva tri procesa pospešuju fine vibracije koje potiču od vibracionih motora pričvršćenih za konusno dno. Vreme zadržavanje vode u Taložniku sa paketnim ulošcima je od 5-15 minuta. Naprimer: Za isti efekat taloženja LAMELARNI TALOŽNIK  u odnosu na STATIČKI TALOŽNIK  ima manju zapreminu  10 puta. Dok TALOŽNIK SA SPECIJALNIM PAKETNIM ULOŠCIMA u odnosu na STATIČKI TALOŽNIK ima manju zapreminu i do 20 puta, a u odnosu na LAMELARNI TALOŽNIK i do 4 puta. NAZIV PROJEKTA ( Case study): Izrada Postrojenje za predtretman bunarske vode   do stepena kvaliteta < 5 NTU na postrojenju za HPV, kapacitet 10 m3/h – HOTEL „MEDITERAN“ BEČIĆI Rezultati su sumirani u tabeli koja sledi: Karakteristike  JM Vrednost Ulazna voda Prečišćena voda Mutnoća NTU 339 2,7 Ceo sistem za predtretman se satoji od: Taložnik sa paketnim ulošcima. Materijal taložnika nerđajući čelik AiSi 316. Taložnik je opremljen sa vibro motorom, koji pospešuje sabijanje mulja. Cevni flokulator (cevni mešač) sa specijlnim komorma za poboljšanje procesa flokulacije. Materjal: HDPE Sistem za doziranje polielektrolita, i dr.   Specijalni taložnik sa paketnim ulošcima mogu  naći primenu u širokom području procesne industrije i komunalnih delatnosti, u pripremi čiste tehnološke vode u raznim industrijskim granama, pripremi pitke vode, raznim recirkulacijama i obezbeđivanju ponovne upotrebe izrađenih fluida, procesima prečišćavanja industrijskih i komunalnih otpadnih voda, kao i revitalizaciji korisnih produkata i obradi međuproizvoda u različitim proizvodnim procesima. Zbog specijalne konstrukcije i principa rada, ovi taložnici po jednom uređaju- jedinici mogu postići kapacitet 400 m3/h.  

 

Pročitaj više
MBR TEHNOLOGIJA PREČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA

MBR TEHNOLOGIJA PREČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA

MBR (engl. Membrane bioreactor) tehnologija se zasniva na uklanjanju zagađenja kombinacijom dejstva mikroorganizama i mikrofiltracije, čime se otklanja potreba za postojanjem sekundarnog taložnika. Pored toga MBR oblikuje vrlo efikasno uklanjanje organskog zagađenja koja je praćena konstantim kvalitetom izlazne otpadne vode odnosno ujednačenim kvalitetom izlazne vode u odnosu na veće oscilacije kvaliteta ulazne vode. TEHNOLOŠKA ŠEMA-SKICA Primer: PROJEKAT POSTROJENJA ZA PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA IZ PROIZVODNJE SOKOVA I PUNIONICE VODE,  MBR TEHNOLOGIJOM Specifičnost ove aplikacije se ogleda u tome što imamo visoko biloško opterećenje, a vrlo stroge uslove za ispuštanje u prirodni recepijent .  U ovom slučaju bili su posebno strogi zahtevi po pitanju biloškog opterećenja, naprimer, Uslovi od nadležnog organa su za  BPK5 <5mg/l, suspendovane materije <5mg/l. Nakon detaljne analize, i zahteva  sa strane uslova za isputaštanje, kao i investicionih i operativnih troškova PPOV,  odlučili smo se za MBR tehnologiju. MBR sistem sa ravnim pločastim membranama je vrlo jednostavan jer ne zahteva mikrosito, pumpe za vađenje permeata, pumpu za povratno ispiranje membrana i bazen za ispiranje sa hemikalijama. Ispiranje sa hemikalijama se vrši 2-3 puta godišnje i nije potrebno membranske module vaditi iz bazena.  Vrlo visok kvalitet prečišćene vode koja omogućuje njenu ponovnu primenu za npr. navodnjavanje, pranje, ispiranje toaleta... Osnovne prednosti primene  naših sistema MBR tehnologije: visok stepen prečišćenosti voda (uklanja bakterije i jedan dio virusa iz voda!) koje se mogu ponovno koristiti (treći stepen prečišćavanja) otporna na hidrauličke “udare” i varijacije opterećenja koncentracija biomase, u ovom slučaju,  u reaktoru iznosi 10-12 g/l, odlično podnosi i 14-15 g/l, a na kraće periode i do 20g/l (radi poređenja u SBR reaktoru ona iznosi 4-5 g/l i ne može se menjati) zbog toga je MBR reaktor manji mulj iz MBR reaktora je stabilizovan,  zreo (20-26 dana starost mulja), zato  ga nije potrebno dodatno obraditi kako bi se mogao zbrinuti, MBR je vrlo jednostavan sistem koji se sastoji od biološkog tretmana i mikrofiltracije! Naši  MBR sistemi postižu vrlo stroge zahteve za postizanje kvaliteta pročišćene vode koja se može ponovno primeniti i to od strane: Svetske Zdrastvene Organizacije,  EU direktiva o vodi za kupanje,  State of California-Tittle 22 Poseduje jedan od strožih i zahtevnih sertifikata u svetu za ponovnu primenu prečišćene vode: < 0,2 NTU 5% 24sata < 0,5 NTU uvek.  

 

Pročitaj više