Tehnikum okuplja tim inženjera sa višedecenijskim iskustvom u oblasti prečišćavanja i filtracije vode, kao i obezvodnjavanja (dehidracije) mulja, koji iza sebe imaju preko 150 realizovanih projekata i postrojenja u ovoj oblasti.

Pružamo kompletna tehnološka rešenja od ispitivanja i pronalaženja tehnoloških rešenja, projektovanja, proizvodnje, montaže postrojenja i uređaja za prečišćavanje, do monitoringa i servisiranja:

 • Tehnoloških industrijskih otpadnih voda
 • Vode za piće i za prehrambenu industriju – filtracija i „priprema“ vode
 • Dehidracija muljeva dobijenih u procesu prečišćavanje vode - sedimentni, flotacioni, biološki mulj
 • Komunalnih (sanitarno fekalnih) otpadnih voda
 • Atmosferskih otpadnih voda

Našim klijentima nudimo tehnološka rešenja, izrada projektne dokumentacije, izradu i montažu opreme, dokazivanje parametara za ispuštanje u recepijent, izhodovanje neophodnih dozvola, kao i isporuku po sistemu „ključ u ruke“.

 

PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA

 • Izrada opreme, montaža, puštanje u rad, dokazivanje parametara za ispuštanje u recipijent (GVE)
 • Izrada projektne dokumentacije, ishodovanje vodne dozvole i vodnih akta, vođenje procedure od lokacijskih uslova, saglasnosti, elaborate, studija do vodne dozvole - "project management"
 • Ispitivanje otpadnih voda u laboratoriji i na „pilot“ postrojenju na lokaciji,  iznalaženje i utvrđivanje tehnološkog rešenja za koje garantujemo prečišćavanje na nivo traženih graničnih vrednosti (GVE)
 • Primena kocepta cirkularne ekonomije
 • Nadzor, monitoring, i održavanje sistema za prečišćavanje otpadnih voda
 • Ispitivanje i utvrđivanje tehnologije na mobilnom postrojenju - pilot postrojenju

Naša postrojenja, sistemi i uređaji su projektovani i proizvedeni tako da odgovore svim zahtevima investitora, implementirajući ekološke i zakonske norme, kao i concept cirkularne ekonomije, tehnološka dostignuća i ekonomsku opravdanost.

Izrađujemo postrojenja za PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA IZ RAZNIH INDUSTRIJSKIH PROCESA

PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA IZ PREHRAMBENE INDUSTRIJE

 

PREČIŠĆAVANJE I OPREMA ZA PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA U PROIZVODNIM I RECIKLAŽNIM INDUSTRIJAMA

 • POSTROJENJA I OPREMA ZA PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA IZ PROIZVODNJE I RECIKLAŽE AKUMULATORA >>>
 • POSTROJENJA I OPREMA ZA PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA U INDUSTRIJI RECIKLAŽE TRETMANA OTPADA 
  (kao što su pranje PET amblaže, reciklža svih vrsta plastike, folija......)
 • POSTROJENJA I OPREMA ZA PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA IZ SKRUBERA ZA PREČIŠĆAVANJE VAZDUHA U SPALIONICAMA NEOPASNOG I OPASNOG OTPADA
 • OPREMA I POSTROJENJA ZA PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA IZ GALVANIZACIJSKIH PROCESA >>>
  (kao što su cinkovanja, hromiranja, toplog cinkovanje, pasivizacije, anodne oksidacije - tzv. eloksaža, elektrohemijske pripreme idr.). 
  Pošto je galvanska industrija poznata po generisanju velikih količina otpadne vode, posebnu pažnju posvećujemo smanjenju njihovih količina. Imamo posebno razvijena rešenja za smanjenje količina otpadnih voda i za njihovu recirkulaciju i ponivnu upotrebu. Razvili smo posebne softvere za regulaciju PH vrednosti u zavisnosti koje metale je neophodno "iztaložiti".
 • OPREMA I POSTROJENJA ZA PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA IZ PROIZVODNJE GRAĐEVINSKIH MATERIJALA, KAO I NA SAMIM GRADILIŠTIMA PRI IZGRADNJI PUTEVA, MOSTOVA, KOD ISKOPA TUNELA I SL.
  Karakteristika ovih otpadnih voda je da su jako obojene, imaju veliki sadržaj suspendovanih materija, a kod prozvodnje fasada, boja za zidove, i dr., imaju visoka biloška opterećenja (BPK 5 i HPK). Zbog vsioke optećenosti iako ovakve
  prozvodnje generišu relativno male količine otpadnih voda, dobijaju se velike količine mulja u mehanikom predtretmanu kao I sedimentnog mulja, čije zbrinjavanje generiše visoke troškove. Iz tog razloga smo razvili posebne sisteme
  za filtarciju mulja i smanjenje zapremine istog, što pravi i dodatne uštede.
  Posedujemo razvijena tehnološka rešenja i opremu za prečišćavanje otpadnih voda koje nastaju pri izgradnji puteva, mostova, iskopa tunela, i dr.
  Prednosti naših sistema su: izuzetno su efikasna uz korišćenje relativno malo opreme, lako su prenosiva i mogu da se koriste na više lokacija, mogućnost iznajmljivanja opreme jer vam je ona neohodna samo za jedan projekat.
 • OPREMA ZA PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA IZ PERIONICA VEŠA
 • POSTROJENJA I OPREMA ZA PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA IZ TEKSTILNE INDUSTRIJE - FARBARE, PERIONICE, KAMENOVANJE
 • POSTROJENJA ZA PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA IZ PAPIRNE INDUSTRIJE
 • POSTROJENJA I OPREMA ZA PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA IZ HEMIJSKE INDUSTRIJE
 • POSTROJENJA I OPREMA ZA PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA IZ KOŽARSKE INDUSTRIJE
 • POSTROJENJA I OPREMA ZA PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA IZ FARMACEUTSKE INDUSTRIJE
 • POSTROJENJA ZA PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA IZ RUDNIKA, REMEDIJACIJE, KOPOVA, SEPARACIJA>>>
  Zbog posebnih zahteva i karakteristika za ove potrebe imamo razvijena mobilna postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda.
 • POSTROJENJA ZA PREČIŠĆAVANJE ZULJENIH OTPADNIH VODA U RAFINERIJAMA I SLIČNIM PROIZVODNJAMA
 • SISTEMI ZA PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA IZ POSTROJENJA ZA PROIZVODNJU BIOGASA I DR.
  (razvili smo posbena tehnološka rešenja za dehidraciju mulja)

 

SISTEMI I UREĐAJI ZA MEHANIČKI PREDTRETMAN

Mehanički tretman u tehnologiji prečišćavanja otpadnih voda obuhvata egalizaciju, izdvajanje grubog materijala na rešetkama i sitima, odvajanje inertnih, taložnih i fitrabilnih čestica, kao i odvajanje masti i ulja.
Pomoću rešetki se vrši uklanjanje nerastvornih, krupnijih i plivajućih materija iz otpadnih voda. Izdvajanje ovih materija vrši se kako bi se uređaji i cevovodi zaštitili od oštećenja i zagušenja i radi lakšeg odvijanja tretmana otpadne vode.

 • AUTOMATSKA KOSA REŠETKA sa kompaktorom (sabijanjem i ceđenjem) koja odvodi krupni materijal, i sistemom za automatsko ispiranje.
 • ROTO SITO - izdvajanje krupnih čestica koje bi mogle ometati rad opreme ili izazivati smetnje u samom procesu obrade otpadnih voda predstavlja vrši se i u roto situ. Voda ulazi u rezervoar roto sita, koje se kontinualno okreće i vrši odvajanje čvstih čestica od tečne faze.
 • KONBINOVANI UREŠAJ ZA MEHANIČKI PREDTRETMAN, služi za kompletan mehanički tretman sa funkcijama rešetke, peskolova i mastolova (ulja i plivajući materijali). Otpadna voda koja ulazi u uređaj najpre nailazi na finu rešetku, gde se vrši izdvajanje krupnog otpada. Krupan otpad ostaje na površini rešetke i putem spirale, preko transportne zone, transportuje se do zone prese i otvora za izbacivanje otpada. Transport i presovanje otpada se vrši spiralom bez vratila. Otpadna voda, nakon uklanjanja krupnog otpada na spiralnoj rešetki, dolazi do peskolova koji je, radi veće efikasnosti, aerisan. Na dnu peskolova se nalazi spiralni transporter koji kupi nataloženi pesak i transportuje ga do koša, gde ga zahvata drugi spiralni transporter, ekstraktor peska. Uređaj je opremljen i mastolovom, čija je funkcija mehaničko uklanjanje masti/ulja sa površine tečnosti, zahvaljujući efektu aerisanja.
 • EGALIZACIONI  BAZENI
 • SISTEMI ZA HOMOGENIZACIJU U EGALIZACINIM BAZENIMA
 • SEPARATORI ZA MASTI I ULJA
 • PLIVAJUĆE PUMPE ZA SAKUPLJANJE MASNOĆA
 • TRAKASTI SKUPLJAČI MASNOĆE

 

POSTROJENJA I UREĐAJI ZA HEMIJSKI TRETMAN OTPADNIH VODA  

(koagulacija, neutralizacija, flokulacija, redukcija hroma, oksidacija cijanida, i dr.)
Hemijski tretman podrazumeva dodavanje hemijskih sredstava u otpadnu vodu radi prevođenja rastvorenih, suspendovanih komponenti u nerastvorne oblike, reakcija oksidacije i redukcije, podešavanja pH vrednosti otpadne vode.

Projektujemo, konstruišemo i proizvodimo:

 • Reaktori za koagulaciju
 • Flokulatori tip: reaktori sa mešačem, cevni, i dr
 • Uređaji za pripremu i doziranje polielektrolita
 • Reaktor za pripremu i doziranje Ca(OH)2 (“kreča„)
 • Reaktori su opremljeni sa neophodnom opremom: mešalicama, merno–regulacionom opremom (pH sonde, Rx sonde, transmiteri, upravljački ormari)

SISTEMI ZA DOZIRANJE HEMIKALIJA

Izrađujemo potpuno automastske sisteme za doziranje hemikalija: koagulanti, korekcija ph, flokulanti, itd… 

DAF UREĐAJ - UKLANJANJE MASTI I ULJA IZ OTPADNIH VODA U  PREHRAMBRENOJ INDUSTRIJI, RECIKLAŽE, I DR….

DAF (Dissolved Air Flotation) uređaj se primenjuje za odvajanje dispergovanih i suspendovanih čestica iz otpadnih voda. 

Flotacija je proces mehaničkog odvajanja koji se zasniva se na pravljenju prezasićenog rastvora vazduha u otpadnoj vodi, odnosno  mikro mehurići dolaze u kontakt i vezuju se sa suspendovanim materijama i omogućuju im da dostignu površinu i plutaju. Vazduh se disperguje sa dna bazena i na svom putu ka vrhu „kupi“ čestice, i silom potiska odnosi ih na površinu.

Koagulant neutrališe elektrostatičko opterećenje koloidnih čestica, i omogućuje njihovu aglomeraciju u flokule. Polielektrolit  povezuje neutralisane čestice u jos veće flokule.
Cevni saturator je jedinstvene konstrukcije, i omogućava mehuriće vazduha dimenzija od 10-70 mikrometara, što daje izuzetnu efikasnost.

OBLASTI PRIMENE I GLAVNE APLIKACIJE

Mlekarska industrija, proizvodnja sladoleda, proizvodnja sokova, proizvodnja alkoholnih pića, pivare, prerada mesa i ribe, prerada voća i povrća, voda za piće, i dr…

Reciklaža plastike,   hemijska industrija, nafta i gas,  tekstilna industrija, tekstilna industrija, kožarska industrija, perionice, pranje ambalaže, i dr…

Prednosti naših DAF Sistema:

- Veoma visok stepen redukcije zagađujućih parametara

Suspendovane meterije

  od 90- 99 %  smanjenje

Ulja i masti

   od 90- 99 % smanjenja

BPK5

   od 70 to 80 % smanjenje

HPK

   od 70 to 80 % smanjenje


- Sveobuhvatno i efikasno rešenje  koje pruža  visoku stabilnost I efikasnost uklanjanja nečistoća. Pouzdanametodu za prečišćavanje tehnoloških otpadnih voda,
- Jednostavne instalacije  obezbeđuju kompaktni sklop opreme I zauzimanje vrlo malo prostotar
- Velika ušteda jer kosntrukcija sistema I tehnološki parametri obezbeđuju   malu potrošnju  energije, vazduha,  i hemikalija.
- Veoma Stabilan rad sistema koagulacije, neutralizacije I flokulacije
- Mali stepen turbulncija, nema ponovnog uvlačenja plutajućih sedimenata.
- Posedujemo razvijen paket digitalnih usluga koji  omogućuje praćenje i optimizaciju  rada DAF sistema iz daljine,i daljinsko upravljanje sistemima.
- Umesto klasičnih lamela, koristimo specijalne “U” profile koje omogućavaju:
      • Odvojeni protoci otpadne vode i čiste vode
      • Ravnomerna raspodela protoka otpadnih voda i opterećenja u odeljcima, smanjenje turbulencije
      • Nema obstrujavanja  protoka do flotata
      • Vodilice protoka omogućuje manju potrosnju polimera

-  DAF urešaj je od nerđajućih čelika


Možemo da isporučimo kompletne sisteme ili da rementujemo  i nadogardimo postojeće DAF uređaje.


SEDIMENTACIJA (TALOŽENJE) I SEPARACIJA

Projektujemo i proizvodimo sve vrsta taložnika, separatora, ugušćivača.

 

Vrste taložnika:

 • KONUSNI STATIČKI TALOŽNICI obezbeđuju laminaran ulaz vode u konusni taložnik, na dnu taložnika nalazi se konus u kome se sakuplja mulj i periodično odvodi iz uređaja.

Taložnike izrađujemo od prohromskog čelika, HDPP, HDPE,  ugljeničnog čelika sa antikorozivnom zaštitom.

 • LAMELARNI TALOŽNICI (TPS SEPARATORI) su taložnici kod kojih se postiže visoka efikasnost taloženja zahvaljući lamelama - pločama koje se ugrađuju pod određenim uglom na određenom rastojanju, čime se postiže lamelarno strujanje i veća površina taloženja, a samim time manje vreme zadržavanja otpadne vode u samom uređaju.

  U zavisnosti od zahtevanog protoka i vrste otpadne vode površina i materijal lamela može biti različit.

Iz pomenutih razloga Lamelarni taložnik ima mnogo manju zapreminu za isti kapacitet u poređenju sa klasičnim Statičkim taložnicima.
Materijali od kojih izrađujemo taložnike mogu biti nerđajući čelik, ugljenični čelik sa antikorozionom zaštitom, HDPP (polipropilen visoke gustine), beton, i dr.

 • TALOŽNIK SA PAKETNIM ULOŠCIMA  sastoje se od  SPECIJALNIH PAKETA  RADNIH ELEMENATA sa odgovarajućim odstojanjima za protok između i oko elemenata, smeštenih unutar nerđajućeg - prohromskog, ili ugljeničnog rezervoara, sa konusnim dnom. Svaki od elemenata kompleta ima oblik trougla sa kolektorom - sakupljačem čiste tečnosti u gornjem delu. Ulazna tečnost dolazi sa obe strane trouglastog kanala.

Ovaj tip taložnika efikasno kombinuje izdvajanje čvrstih materijala od tečnosti sa grubom separacijom masti i ulja iz vode, dok se u konusnom dnu taložnika vrši sabijanje izdvojenog mulja. Sva tri procesa pospešuju fine vibracije koje potiču od vibracionih motora pričvršćenih za konusno dno.

Ovi taložnici mogu naći primenu u širokom području procesne industrije i komunalnih delatnosti, u pripremi čiste tehnološke vode u raznim industrijskim granama, pripremi pitke vode, raznim recirkulacijama i obezbeđivanju ponovne upotrebe izrađenih fluida, procesima prečišćavanja industrijskih i komunalnih otpadnih voda, kao i revitalizaciji korisnih produkata i obradi međuproizvoda u različitim proizvodnim procesima.
Zbog specijalne konstrukcije i principa rada, ovi taložnici po jednom uređaju - jedinici mogu postići kapacitet 400 m3/h.
Vreme zadržavanje vode u Taložniku sa paketnim ulošcima je od 5-15 minuta.

Na primer:
Za isti efekat taloženja LAMELARNI TALOŽNIK  u odnosu na STATIČKI TALOŽNIK  ima manju zapreminu  10 puta.
Dok TALOŽNIK SA SPECIJALNIM PAKETNIM ULOŠCIMA u odnosu na STATIČKI TALOŽNIK ima manju zapreminu i do 20 puta,
a u odnosu na LAMELARNI TALOŽNIK i do 4 puta.


BIOLOŠKO PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA (PROTOČNI SISTEM, SBR, SBBR,  MBBR, MBR)

Biološko prečišćavanje otpadnih voda zasniva se na uklanjanju rastvorenih organskih materija i netaloživih koloidnih čestica dejstvom mikroorganizama koji se nalaze u aktivnom mulju.
Klasična biološka obrada otpadnih voda zasniva se na primarnom taloženju, uklanjanju zagađenja dejstvom mikroorganizama, sekundarnom taloženju aktivnog mulja.

SBR (engl. Sequential Batch Reactor) funkcioniše u šaržnom režimu sa aeracijom i taloženjem mulja u istom reaktoru. Proces se zasniva na punjenju reaktora, reakciji, dekantovanju i mirovanju. Osnovne prednosti SBR-a su efikasnost kod manjih protoka, i kod vrlo velikih opterećenja, fleksibilno upravljanje procesom, jedostavna ugradnja, manja potreba za prostorom i vrlo dobar kvalitet mulja.
SBBR (engl. Sequencing Batch Biofilm Reactor) je unapređena izvedba SBR reaktora, koja se zasniva na postojanju nosača biofilma, čime se povećava koncentracija prisutne biomase. Prednosti SBBR-a su iste kao i kod SBR-a s tim što je efikasnost MBBR uređaja veća zbog prisutnih biofilmova.

MBBR (engl. Moving Bed Biofilm Reactor) tehnologija se zasniva na specijalno dizajniranim plastičnim nosačima biofilma koji su suspendovani i kontinuirano se kreću unutar reaktora određene zapremine u kome se vrši aeracija. Osnovne prednosti MBBR procesa jesu duži životni vek biomase u odnosu na klasične tremane sa aktivnim muljem i stabilniji proces obrade otpadnih voda.

Prednosti  MBBR tehnologije:

 • bez aktivnog mulja
 • bez povrata aktivnog mulja
 • značajno smanjuje potrebnu površinu bazena
 • moguća jednostavna nadogradnja postojećih konvencionalnih bioloških uređaja kao i povećanje njihovog postojećeg kapaciteta
 • visoka stopa redukcije HPK/BPK5/NH3-N
 • značajno smanjenje količine izdvojenog mulja

MBR (engl. Membrane bioreactor) tehnologija se zasniva na uklanjanju zagađenja kombinacijom dejstva mikroorganizama i mikrofiltracije, čime se otklanja potreba za postojanjem sekundarnog taložnika. Pored toga MBR oblikuje vrlo efikasno uklanjanje organskog zagađenja koja je praćena konstantim kvalitetom izlazne otpadne vode odnosno ujednačenim kvalitetom izlazne vode u odnosu na veće oscilacije kvaliteta ulazne vode.

Prednosti MBR sistema:

Naši  MBR sistemi postižu vrlo stroge zahteve za postizanje kvaliteta pročišćene vode koja se može ponovno primeniti i to od strane:

 • Svetske Zdrastvene Organizacije, EU direktiva o vodi za kupanje, State of California-Tittle 22

Poseduje jedan od strožih i zahtevnih sertifikata u svetu za ponovnu primenu prečišćene vode:

< 0,2 NTU 5% 24 sata
< 0,5 NTU uvek

Biološki prečistači mogu biti smešteni u rezervoare od betona, čelika, ili kontejnerskog tipa.

 Biološki prečistači otpadnih voda kontejnerskog tipa

MBR modul

Sistemi za aeraciju: difuzori, niskopritisni kompresori – „duvaljke“, cevi i cevna armatura, nosači medija (bakterija) za MBBR sisteme.

Uporedni pregled parametara koji se dobijaju prilikom tretmana otpadnih voda različitim tipovima bioloških reaktora.


SISTEMI AUTOMATSKOG UPRAVLJANJA I MERNA REGULACIONA OPREMA

Izrađujemo kompletne sisteme automastkog upravjanja postrojena: regulacija i upravljanje tehnološkim parametrima koji su neophodni za ispravan rad sistema. Programi koji preko PLC upravljaju sistemima u skladu sa propisanom tehnologjom i optimizuju rad svih potrošača.

Isporuka kompletnih komadnih ormara, izrada aplikativnih softvera, povezivanje, montaža mernoregualcione opreme sonde (pH, Rx, O2,itd.), merači protoka, nivoa, i dr.

Puštanje u rad i obuka zaposlenih.


DEHIDRATACIJA OTPADNOG MULJA NASTALOG U PROCESU TRETMANA INDUSTRIJSKIH I KOMUNALNIH OTPADNIH VODA

Izrada sistema za tretman mulja nastalog u procesu taloženja, flotacije, i biološkom tretmanu višak aktivnog mulja iz biološke obrade, flotacionog mulja, sedimentacionog mulja iz procesa obrade otpadnih voda, i muljeva koji se dobijaju kao proizvodi u različitim industrijskim procesima.
Uređaji i oprema koji se koriste za dehidraciju mulja: filter prese, dekanteri, presa sa dikovima, ugrušćivači različitih kapaciteta, uređaji sa vrećama za dehidraciju, i dr.

FILTER PRESE su mašine za razdvajanje čvrstih čestica i tečnosti iz suspenzije koja se transportuje pumpom visokog pritiska.

DISK PRESE mogu da dehidriraju otpadni mulj direktno iz oksidacione komore (ne postoji potreba za rezervoarima za gravitaciono ugušćivanje). Pogodna je za 24-časovni rad, uz povremenu kontrolu.

UREĐAJ ZA DEHIDRAACIJU SA FILTER VREĆAMA  za dehidracijuz mulja sastoji se iz više vreća čija se veličina i karakteristike biraju na osnovu sastava i količine mulja. Mulj ulazi u unutrašnjost vreće, gde se na tkanini zadržavaju čvrste čestice, dok voda prolazi kroz tkaninu.

CENTRIFUGALNI SEPRATORI   uklanjaju čvrstu fazu od tečne dejstvom unutrašnje centrifugalna sila koja je rezultat brzine rotacije posude velikog prečnika.

PREČIŠĆAVANJE ATMOSFERSKIH OTPADNIH VODA

 • Separatori za prečišćavanje atmosferskih i tehnoloških voda
 • Separatori za ulja i masti bez koalescentnog filtera za odvajanje peska, atmosferskih i tehnoloških voda
 • Separatori za ulja i masti, sa i bez koalescentnog filtera za parkinge i platoe, benzinske pumpe, autoperionice, automehaničarski servise
 • Kolescentni separator je uređaj koji efikasno vrši izdvajanje nafte, naftnih derivata i ulja iz vode. Princip rada zasniva se na pojavi koalescencije (srašćivanja) njenih kapljica. Konstrukciju uređaja čine paketi talasastih ploča od polipropilena postavljeni u horizontalni položaj unutar čeličnog rezervoara.

Refernc lista Prečišćavanje otpadnih voda, pogledajte...

MOBILNA POSTROJENJA ZA PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA

Postoje mnoge situacije u kojima je potrebno  brzo i jednostavno rešenje za privremeno rešavanje  problema prečišćavanja otpadnih voda.

Pored izgradnje klasičnih postrojenja, Tehnikum Tehnologije nude i mobilne uređaje i opremu za  prečišćavanje otpadnih voda i obezvodnjavanje (filtraciju) muljeva...

Pročitajte ceo tekst...

 

Aktuelnosti

DAF UREĐAJI

DAF UREĐAJI

DAF (Dissolved Air Flotation) uređaj se primenjuje za odvajanje dispergovanih i suspendovanih čestica iz otpadnih voda.  Flotacija je proces mehaničkog odvajanja koji se zasniva se na pravljenju prezasićenog rastvora vazduha u otpadnoj vodi,   odnosno  mikro mehurići dolaze u kontakt i vezuju se sa suspendovanim materijama i omogućuju im da dostignu površinu i plutaju.  Vazduh se disperguje sa dna bazena i na svom putu ka vrhu „kupi“ čestice, i silom potiska odnosi ih na površinu. Koagulant neutrališe elektrostatičko opterećenje koloidnih čestica, i omogućuje njihovu aglomeraciju u flokule. Polielektrolit  povezuje neutralisane čestice u jos veće flokule. Cevni saturator je jedinstvene konstrukcije, i omogućava mehuriće vazduha dimenzija od 10-70 mikrometara, što daje izuzetnu efikasnost. OBLASTI PRIMENE I GLAVNE APLIKACIJE Mlekarska industrija, proizvodnja sladoleda, proizvodnja sokova, proizvodnja alkoholnih pića, pivare, prerada mesa i ribe, prerada voća i povrća, voda za piće, i dr… Reciklaža plastike,   hemijska industrija, nafta i gas,  tekstilna industrija, tekstilna industrija, kožarska industrija, perionice, pranje ambalaže, i dr… Prednosti naših DAF Sistema: - Veoma visok stepen redukcije zagađujućih parametara Suspendovane meterije   od 90- 99 %  smanjenje Ulja i masti    od 90- 99 % smanjenja BPK5    od 70 to 80 % smanjenje HPK    od 70 to 80 % smanjenje - Sveobuhvatno i efikasno rešenje  koje pruža  visoku stabilnost I efikasnost uklanjanja nečistoća. Pouzdanametodu za prečišćavanje tehnoloških otpadnih voda, - Jednostavne instalacije  obezbeđuju kompaktni sklop opreme I zauzimanje vrlo malo prostotar - Velika ušteda jer kosntrukcija sistema I tehnološki parametri obezbeđuju   malu potrošnju  energije, vazduha,  i hemikalija. - Veoma Stabilan rad sistema koagulacije, neutralizacije I flokulacije - Mali stepen turbulncija, nema ponovnog uvlačenja plutajućih sedimenata. - Posedujemo razvijen paket digitalnih usluga koji  omogućuje praćenje i optimizaciju  rada DAF sistema iz daljine,i daljinsko upravljanje sistemima. - Umesto klasičnih lamela, koristimo specijalne “U” profile koje omogućavaju:       • Odvojeni protoci otpadne vode i čiste vode       • Ravnomerna raspodela protoka otpadnih voda i opterećenja u odeljcima, smanjenje turbulencije       • Nema obstrujavanja  protoka do flotata       • Vodilice protoka omogućuje manju potrosnju polimera -  DAF urešaj je od nerđajućih čelika Možemo da isporučimo kompletne sisteme ili da rementujemo  i nadogardimo postojeće DAF uređaje.

 

Pročitaj više
POSTROJENJE ZA PREŠIŠČAVANJE TEHNOLOŠKIH OTPADNIH VODA IZ PROCESA PROIZVODNJE I RECIKLAŽE AKUMULATORA

POSTROJENJE ZA PREŠIŠČAVANJE TEHNOLOŠKIH OTPADNIH VODA IZ PROCESA PROIZVODNJE I RECIKLAŽE AKUMULATORA

Vrsta otpadnih voda: tehnološke otapdne vode iz procesa proizvodnje i reciklaže akumulatora Kapacitet: 700 m³/dan, 29 m³/h Tabela 1: Vrste otpadnih voda i prisutne štetne i opasne materije generisane u procesu proizvodnje Vrste otpadnih voda Poreklo Prisutne štetne i opasne materije Alkalne ispirne vode Pranje radnih prostorija i saobraćajnica Olovo i prašina Kisele ispirne vode sa povećanom koncentracijom Pranje mešača paste, pastir mašine Pb, PbO2, PbSO4 Neutralni koncentrati Mokri Venturi -skruberi Pb, Sn, Sb, hidroksidi Vode iz formulacije akumulatora Punjenje akumulatora kiselinom Sumporna kiselina Vode iz reciklaže akumulatora Sečenje, pražnjenje akumulatora Sumporna kiselina, Pb, PbO2, PbSO4 Kvalitet izlazne vode Prečišćena otpadna voda iz postrojenja za tretman treba da zadovolji sledeće granične vrednosti za ispuštanje u površinske vode (u ovom slučaju je rečica). Posebno su niske granične vrednosti  za za odrešene teške metale,a  kojih ima u velikm količinama u ovim otpadnim vodama, kao što su : Kadmijum - 0,1 mg/l, Olovo - 0,5 mg/l, Gvožđe - 2 mg/l, Sulfati - 250 mg/l, Suspendovane materije - 35 mg/l, BPK5 - 25 mg/l, HPK - 125 mg/l,   itd…..   Zahtev investitor je bio da se isporuči tehnološko rešenje- Tehnologija obrade otapdnih voda kroz projekat;  mašinska ,  elektro, i merno regulaciona oprema, elektrokomandni ormar sa PLC-om i softverom, puštanje u rad,  i garancija da će zadati parametri biti u okviru Graničnih vrednosti. Režim rada postrojenja: Kontinualno,  24h/7dana.   OV generisane u procesu proizvodnje tretiraju se kroz tri linije i to: Linija vode Linija mulja Linija pripreme i doziranja hemikalija Na liniji vode uspostavljaju se sledeće tehnološke operacije: Egalizacija Neutralizacija I Neutralizacija II i uklanjanje sulfata Koagulacija Flokulacija Taloženje Bistrenje nadmuljne vode Konačna kontrola Na liniji mulja uspostavljaju se sledeće tehnološke operacije: Ugušćivanje mulja Filtriranje sa komornom filter presom Na liniji pripreme i doziranja hemikalija uspostavljaju se sledeće tehnološke operacije: Pravljenje rastvora za doziranje Doziranje rastvora Sistem je potpuno automatizovan uz pomoć elektrokomandnog ormara sa SIEMENS PLC, softverom , i merne regulacione opreme. Nakon isporuke opreme, i puštanja postrojenja u rad, urađene su hemisjke analize prečišćene OV u akreditovanoj laboratoriju, koje  su pokazale da su svi parametri u okviru dozvoljenih vrednosti.  

 

Pročitaj više
TALOŽNIK SA SPECIJALNIM PAKETNIM ULOŠCIMA

TALOŽNIK SA SPECIJALNIM PAKETNIM ULOŠCIMA

Usled stalnih zahteva da se hemijskim predtretmanom i sedimentacijom postignu što efikasnije bistrenje (separacija), razvili smo  taložnik sa specijalnim paketnim ulošcima. Osnovna karaketristika ovih taložnika je visoka efikasnost taloženja-bistrenja po jedinici njegove zapremine. Efikasnost taloženja:  od 1-4 NTU. Sastoje se od  SPECIJALNIH PAKETA  RADNIH ELEMENATA sa odgovarajućim odstojanjima za protok između i oko elemenata, smeštenih unutar rezervoara, sa konusnim dnom. Rezervoari mogu biti od nerđajućeg čelika, ili ugljeničnog čelika sa antikorozivnom zaštitom. Svaki od elemenata kompleta ima oblik trougla sa kolektorom-sakupljačem čiste tečnosti u gornjem delu. Ulazna tečnost dolazi sa obe strane trouglastog kanala. Ovaj tip taložnika efikasno kombinuje izdvajanje čvrstih materijala od tečnosti sa grubom separacijom masti i ulja iz vode, dok se u konusnom dnu taložnika vrši sabijanje izdvojenog mulja. Sva tri procesa pospešuju fine vibracije koje potiču od vibracionih motora pričvršćenih za konusno dno. Vreme zadržavanje vode u Taložniku sa paketnim ulošcima je od 5-15 minuta. Naprimer: Za isti efekat taloženja LAMELARNI TALOŽNIK  u odnosu na STATIČKI TALOŽNIK  ima manju zapreminu  10 puta. Dok TALOŽNIK SA SPECIJALNIM PAKETNIM ULOŠCIMA u odnosu na STATIČKI TALOŽNIK ima manju zapreminu i do 20 puta, a u odnosu na LAMELARNI TALOŽNIK i do 4 puta. NAZIV PROJEKTA ( Case study): Izrada Postrojenje za predtretman bunarske vode   do stepena kvaliteta < 5 NTU na postrojenju za HPV, kapacitet 10 m3/h – HOTEL „MEDITERAN“ BEČIĆI Rezultati su sumirani u tabeli koja sledi: Karakteristike  JM Vrednost Ulazna voda Prečišćena voda Mutnoća NTU 339 2,7 Ceo sistem za predtretman se satoji od: Taložnik sa paketnim ulošcima. Materijal taložnika nerđajući čelik AiSi 316. Taložnik je opremljen sa vibro motorom, koji pospešuje sabijanje mulja. Cevni flokulator (cevni mešač) sa specijlnim komorma za poboljšanje procesa flokulacije. Materjal: HDPE Sistem za doziranje polielektrolita, i dr.   Specijalni taložnik sa paketnim ulošcima mogu  naći primenu u širokom području procesne industrije i komunalnih delatnosti, u pripremi čiste tehnološke vode u raznim industrijskim granama, pripremi pitke vode, raznim recirkulacijama i obezbeđivanju ponovne upotrebe izrađenih fluida, procesima prečišćavanja industrijskih i komunalnih otpadnih voda, kao i revitalizaciji korisnih produkata i obradi međuproizvoda u različitim proizvodnim procesima. Zbog specijalne konstrukcije i principa rada, ovi taložnici po jednom uređaju- jedinici mogu postići kapacitet 400 m3/h.  

 

Pročitaj više