FILTER PRESE

Filter prese su uređaji za razdvajanje čvrstih čestica i tečnosti iz suspenzije koja se transportuje pumpom visokog pritiska.

Visoki stepen suve materije u „filter kolaču“ i visoki stepen izdvajanja fluida - filtrata je ključno za pravilni izbor tehnologije i tipa filter prese.

OBLASTI PRIMENE FILTER PRESA

Filter prese imaju primenu u raznim  industrijama:

 • Dehidracija mulja industrijske otpadne vode
 • Dehidracija mulja komunalnih otpadnih voda
 • Prerada sirovina i minerala (ulje, šećer, biodizel, kaolin, engoba, i dr.)
 • U procesima hemijskog tretmana - neutralizacije (kod galvanizacije, linija pripreme za površinsku zaštitu, i td.)
 • Proizvodnja građevinskih materijala
 • Rudnici
 • Građevinska industrija: gradilišta, Iskopavanje tunela i dr.
 • Kod prečišćavanja pitke vode
 • Prehrambena industrija
 • Farmaceutska industrija
 • Hemijska industrija
 • U reciklažnoj industriji (na primer: filtriranje olovne paste i td.)

TIPOVI FILTER PRESA

TEHNIKUM nudi široku paletu filter presa za razne tehnološke zahteve i različitih kapaciteta i perfomansi:

Tipovi filter presa:

 • komorne filter prese
 • ramske filter prese
 • membranske filter prese
 • automatske i poluautomatske filter prese


Konstrukcija filter prese može biti od izrađena od različitih materijala

 • ugljenični čelik sa antikorozionom zaštitom
 • prohromski čelici (AiSi 304, AiSi 316,  i dr.)
 • gumirana čelična konstrukcija za izuzetno agresivne sredine

Dimenzije filter ploča mogu biti od 250 x 250, 300x300, 470x470, 630x630, 800x800, 1.000x1.000, 1.200x1.200, 1.500x1.500  2.000 x 2.000mm.
Debljiana zavisi od tehnoloških zahteva i vrste fluida.

IZRAĐUJEMO SVE VRSTE FILTER PLOČA


AUTOMATIZACIJA FILTER PRESA

Filter prese mogu biti opremljene različitim sistemima koji dodatno automatizuju rad, kao što su:

 • sistem „drip tray“ - automatsko otvaranje i zatvaranje „tacni“ ispod filter ploča
 • automatsko otvaranje filter ploča
 • sistem za automatsko pranje filter platna
 • sistem za izbacivanje filter kolača
 • „squeezing“ sistem-membranska tehnologija omogućava dodatnu dehidraciju (ceđenje) filter kolača

PROJEKTOVANJE I IZRADA KOMPLETNIH SISTEMA ZA DEHIDARCIJU MULJA

-    Definisanje tehnologije u zavisnosti od vrste mulja i tehnoloških zahteva

-    Reaktori za ugušćivanje i „kondicioniranje“ muljeva dobijenih u procesima prečišćavanja otpadnih voda, reciklaže

-    Pumpe za punjenje filter presa

 • zavojne električne pumpe
 • pneumatske membranske pumpe
 • „piston“ pumpe
 • centrifugalne pumpe

-    Transporteri  i kontejenri za filter kolač

 

ELEKTRO-KOMANDNI ORMARI I MERNO REGULACIONA OPREMA

Nudimo sistem automatizacije prilagođen vašim tehnološkim zahtevima, sa vizuelizacijom procesa na „touch“ panelima i računarima.


MONTAŽA I OBUKA KADROVA
 

SERVIS I PODRŠKA

Servisiramo i održavamo filter prese.
Pružamo potpuno podršku, od tehnoloških rešenja, puštanje u rad, monitoringa, a sve u cilju postizanja što veći procent suve materije u filter kolaču.

Rezervni delovi:
-    filter platna
-    dihtunzi za filter ploče
-    mebrane za filter ploče
-    pumpe i drugi delovi


FILTER PLOČE svih vrsta i dimenzija od 250x 250 do 2.000x 2.000 mm.
 

Tipovi filter ploča:

 • komorne
 • ramske
 • kapljična i nekapljična
 • mebranske
 • različititih debljina „filter pogača“

MOBILNE FILTER PRESE KAO PILOT POSTROJENJE

Posedujemo filter prese i opremu sa kojima na licu mesta u vašoj proizvodnji i postrojenjima vršimo probe i definišemo sve tehnološke parametre i dokazujemo tehnologiju.

MOBILNE FILTER PRESE ZA TRETMAN RAZLIČITIH MULJEVA

Refernc lista Filter prese, pogledajte...

 

Aktuelnosti

MEBRANSKE FILTER PRESE

MEBRANSKE FILTER PRESE

Filter ploče kod Mebranske filter presa opremljenje mebranama koje omogućavaju dodatno “ceđenje”-dehidracija filter kolača. Povećavajući pritisak punjenja osigurava se predkompresija i odvodnjavanje filtrer kolača u komori. Kada pritisak  punjenja  dostigne unapred određenu vrednost (približno 6-8 bara), filtar kolač se dodatno izloži pritisku mebrana, I dodatno “iscedi”. Elastične membrane,koje mogu biti od   polipropilen (PP) i sintetička gume (NBR, EPDM),  pomoću komprimovanog vazduha pritiskaju filter kolač celom površinom komora. Dodatna kompresija na taj način izbacuje slobodnu vodu preko filter platna. PREDNOSTI MEMBRANSKIH FILTER PRESA: Maksimalni stepen  suve materije u filtarskom kolaču,  čak i sa delimično napunjenim filterskim komorama Ekonomičnija filtracija zbog visokog stepena odvodnjavanja  i kraćeg vremena ciklusa Maksimalna fleksibilnost   za proširenje i mogućnosti automatizacije Produžen vek pumpi u slučaju abrazivnih medija, zbog niskog pritiska napajanja. CASE STUDY: Isporuka mebranske filter prese dimenzije ploča  1000x 1000 mm, 36 ploča, zapremine 770 litara, za filtriranje rastvora olovne “paste” u procesu reciklaže akumulatora. Investitor “TAB MAK”. Presa je opremljenja:  mebranskim pločama sa EPDM mebranam,  sistemom za automastko otvaranje ploča, “Squezing” sistemom za dodatnu dehidraciju filter kolača, “drip tray” system, Stepen dehidracije filter kolača: 80-90% suve materije.  

 

Pročitaj više
TALOŽNIK SA SPECIJALNIM PAKETNIM ULOŠCIMA

TALOŽNIK SA SPECIJALNIM PAKETNIM ULOŠCIMA

Usled stalnih zahteva da se hemijskim predtretmanom i sedimentacijom postignu što efikasnije bistrenje (separacija), razvili smo  taložnik sa specijalnim paketnim ulošcima. Osnovna karaketristika ovih taložnika je visoka efikasnost taloženja-bistrenja po jedinici njegove zapremine. Efikasnost taloženja:  od 1-4 NTU. Sastoje se od  SPECIJALNIH PAKETA  RADNIH ELEMENATA sa odgovarajućim odstojanjima za protok između i oko elemenata, smeštenih unutar rezervoara, sa konusnim dnom. Rezervoari mogu biti od nerđajućeg čelika, ili ugljeničnog čelika sa antikorozivnom zaštitom. Svaki od elemenata kompleta ima oblik trougla sa kolektorom-sakupljačem čiste tečnosti u gornjem delu. Ulazna tečnost dolazi sa obe strane trouglastog kanala. Ovaj tip taložnika efikasno kombinuje izdvajanje čvrstih materijala od tečnosti sa grubom separacijom masti i ulja iz vode, dok se u konusnom dnu taložnika vrši sabijanje izdvojenog mulja. Sva tri procesa pospešuju fine vibracije koje potiču od vibracionih motora pričvršćenih za konusno dno. Vreme zadržavanje vode u Taložniku sa paketnim ulošcima je od 5-15 minuta. Naprimer: Za isti efekat taloženja LAMELARNI TALOŽNIK  u odnosu na STATIČKI TALOŽNIK  ima manju zapreminu  10 puta. Dok TALOŽNIK SA SPECIJALNIM PAKETNIM ULOŠCIMA u odnosu na STATIČKI TALOŽNIK ima manju zapreminu i do 20 puta, a u odnosu na LAMELARNI TALOŽNIK i do 4 puta. NAZIV PROJEKTA ( Case study): Izrada Postrojenje za predtretman bunarske vode   do stepena kvaliteta < 5 NTU na postrojenju za HPV, kapacitet 10 m3/h – HOTEL „MEDITERAN“ BEČIĆI Rezultati su sumirani u tabeli koja sledi: Karakteristike  JM Vrednost Ulazna voda Prečišćena voda Mutnoća NTU 339 2,7 Ceo sistem za predtretman se satoji od: Taložnik sa paketnim ulošcima. Materijal taložnika nerđajući čelik AiSi 316. Taložnik je opremljen sa vibro motorom, koji pospešuje sabijanje mulja. Cevni flokulator (cevni mešač) sa specijlnim komorma za poboljšanje procesa flokulacije. Materjal: HDPE Sistem za doziranje polielektrolita, i dr.   Specijalni taložnik sa paketnim ulošcima mogu  naći primenu u širokom području procesne industrije i komunalnih delatnosti, u pripremi čiste tehnološke vode u raznim industrijskim granama, pripremi pitke vode, raznim recirkulacijama i obezbeđivanju ponovne upotrebe izrađenih fluida, procesima prečišćavanja industrijskih i komunalnih otpadnih voda, kao i revitalizaciji korisnih produkata i obradi međuproizvoda u različitim proizvodnim procesima. Zbog specijalne konstrukcije i principa rada, ovi taložnici po jednom uređaju- jedinici mogu postići kapacitet 400 m3/h.  

 

Pročitaj više
MBR TEHNOLOGIJA PREČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA

MBR TEHNOLOGIJA PREČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA

MBR (engl. Membrane bioreactor) tehnologija se zasniva na uklanjanju zagađenja kombinacijom dejstva mikroorganizama i mikrofiltracije, čime se otklanja potreba za postojanjem sekundarnog taložnika. Pored toga MBR oblikuje vrlo efikasno uklanjanje organskog zagađenja koja je praćena konstantim kvalitetom izlazne otpadne vode odnosno ujednačenim kvalitetom izlazne vode u odnosu na veće oscilacije kvaliteta ulazne vode. TEHNOLOŠKA ŠEMA-SKICA Primer: PROJEKAT POSTROJENJA ZA PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA IZ PROIZVODNJE SOKOVA I PUNIONICE VODE,  MBR TEHNOLOGIJOM Specifičnost ove aplikacije se ogleda u tome što imamo visoko biloško opterećenje, a vrlo stroge uslove za ispuštanje u prirodni recepijent .  U ovom slučaju bili su posebno strogi zahtevi po pitanju biloškog opterećenja, naprimer, Uslovi od nadležnog organa su za  BPK5 <5mg/l, suspendovane materije <5mg/l. Nakon detaljne analize, i zahteva  sa strane uslova za isputaštanje, kao i investicionih i operativnih troškova PPOV,  odlučili smo se za MBR tehnologiju. MBR sistem sa ravnim pločastim membranama je vrlo jednostavan jer ne zahteva mikrosito, pumpe za vađenje permeata, pumpu za povratno ispiranje membrana i bazen za ispiranje sa hemikalijama. Ispiranje sa hemikalijama se vrši 2-3 puta godišnje i nije potrebno membranske module vaditi iz bazena.  Vrlo visok kvalitet prečišćene vode koja omogućuje njenu ponovnu primenu za npr. navodnjavanje, pranje, ispiranje toaleta... Osnovne prednosti primene  naših sistema MBR tehnologije: visok stepen prečišćenosti voda (uklanja bakterije i jedan dio virusa iz voda!) koje se mogu ponovno koristiti (treći stepen prečišćavanja) otporna na hidrauličke “udare” i varijacije opterećenja koncentracija biomase, u ovom slučaju,  u reaktoru iznosi 10-12 g/l, odlično podnosi i 14-15 g/l, a na kraće periode i do 20g/l (radi poređenja u SBR reaktoru ona iznosi 4-5 g/l i ne može se menjati) zbog toga je MBR reaktor manji mulj iz MBR reaktora je stabilizovan,  zreo (20-26 dana starost mulja), zato  ga nije potrebno dodatno obraditi kako bi se mogao zbrinuti, MBR je vrlo jednostavan sistem koji se sastoji od biološkog tretmana i mikrofiltracije! Naši  MBR sistemi postižu vrlo stroge zahteve za postizanje kvaliteta pročišćene vode koja se može ponovno primeniti i to od strane: Svetske Zdrastvene Organizacije,  EU direktiva o vodi za kupanje,  State of California-Tittle 22 Poseduje jedan od strožih i zahtevnih sertifikata u svetu za ponovnu primenu prečišćene vode: < 0,2 NTU 5% 24sata < 0,5 NTU uvek.  

 

Pročitaj više