Tehnikum - multidisplinarni tim inženjera sa višedecenijskim iskustvom, koji su bili na raznim usavršavanjima u zemlji i inostranstvu, specijalizovanim u oblasti inženjeringa, pružanju tehnoloških rešenja, „transfer“ tehologija, konstruisanju i izradi opreme,  u različitim granama industrije.

Izrada projektno tehničke   dokumentacije, studija i elborata, obezbeđivanje dozvola, projektni menadžment za sve vrste industrijskih objekata.

Nudimo  rešenja i tegnologiju za sledeće oblasti:

1.     Prešišćavanje otpadnih voda, muljeva i drugih fluida iz industrijskih proizvodnji kao što su:

 • Površinske zaštite- iz galvanizacija, farbara, fosfatiranja, emajliranja, anodna oksidacija, površinske pripreme,  i dr.
 • Metaloprerađivačka industrija, prerada crnih i obojenih metala
 • Proizvodnje  u hemijskoj industriji: deterdženti, kozmetika, veštačka đubriva, i dr…
 • Proizvodnja građevinskog materijala, proizvodnja cementa, prerada peska-silikata,  prerada kaolina, gline, i dr…
 • Reciklažna industrija:
  • reciklaža akumulatora,
  • reciklaža PET ambalaže,
  • reciklaža svih vrsta plastike
 • Deponije, skaldišta opasnog i neopasnog otpada
 • Prehrambena industrija:
  • Mlekare i proizvodnje mlečnih prozvoda,
  • Klanična industrija I prerada mesa,
  • prerada voća i povrća,
  • Proizvodnje ulja,
  • šećerane,
  • proizvodnje sladoleda i dr…
 • Prozvodnja pića:
  • punionice vode i sokova,
  • pivare,
  • vinarije
  • destilerije
 • Komunalne otpadne vode
 • Prerada drveta, parionice i sušare građe
 • Proizvodnja nameštaja
 • Tesktilna indistrija-farbare, “kamenovanje”, i dr.
 • Kafilerije
 • Farme
 • Industrija papira i celuloze
 • Kožarska industrija
 • Proizvodnja prizvoda od gume- gumarska industrija
 • Rekonstrukcija i optimizacija postojećih postrojenja, itd…


2.    Priprema, prečišćavanje i filtracija pijaćih voda za:

 • Prehrambena industrija: proizvodnja pica, mlekare, klanice
 • Površinska zaštita
 • Hemijska industrija
 • Naselja
 • Hoteli, restorani

3.    Prešišćavanje zagađenog vazduha u industriji:

 • Galvanizacije i druge površinske zaštite
 • Farbare i lakirnice
 • Kafilerije
 • Pržionice kafe
 • Livnice
 • Reciklažna idnustrija i dr.

4.    Proizvodne linije  za površinsku zaštitu materijala i galvanizacije

 • Definisanje tehnologije, system kada, bubnjevi system za ventilaciju, automastke linije-transport, u sledećim procesima:
  Cinkovanje, fosfatiranje, anodna oksidacija, hromiranje,  nanošenje kalaja, toplo cinkovanje, farbare i drugo.

 

“TEHNIKUM” FILOZOFIJA

TEHNIKUM uspeh bazira na permanentnom unapređenju inženjerskih i organizacionih znanja u osnovnoj delatnosti - pružanju tehnoloških i tehničkih rešenja i usluga u  industriji. Promovišemo uspeh, dostignuća, optimizam, svih zaposlenih i saradnika, kroz nove ideje i kreativnost.

Misija preduzeća TEHNIKUM je da inovativnim tehnološkim rešenjima, vrhunskim kvalitetom proizvoda, i izvarednom uslugom,  koji su plod našeg znanja, stručnosti, iskustva, pružimo našim klijentima najbolja rešenja za njihov posao  kako bi unapredili poslovanje svoje kompanije.

Vizija preduzeća TEHNIKUM je da postanemo referentno ime za najbolje tehnologije, vrhunski kvalitet proizvoda, i brzu uslugu,  u oblasti zaštite životne sredine, tretmana voda, tretmana vazduha, površinsku zaštitu metala.

 

“TEHNIKUM” ISTORIJAT

Tehnikum osnivaju 1990. godine, kao preduzetničku radnju, dva diplomirana tehnologa, koja su već tada posedovali veliko iskustvo. U početku smo imali galavansku liniju za nanošenje cinka, hroma, kadmijuma i slično, obrada tehničke gume, nanošenje formadelhidnih polimera kao izolatora, i drugi tehnološki postupci.

Ubrzo smo proširili  svoju delatnost na projektovanje i izradu opreme za glavanske linije i prečišćavanje i filtarciju voda, prečišćavanje zagađenog vazduha, izrada projekata tehnologije, izrada tehničke dokumentacije za reciklažnu industriju i dr.  

Aktuelnosti

DAF UREĐAJI

DAF UREĐAJI

DAF (Dissolved Air Flotation) uređaj se primenjuje za odvajanje dispergovanih i suspendovanih čestica iz otpadnih voda.  Flotacija je proces mehaničkog odvajanja koji se zasniva se na pravljenju prezasićenog rastvora vazduha u otpadnoj vodi,   odnosno  mikro mehurići dolaze u kontakt i vezuju se sa suspendovanim materijama i omogućuju im da dostignu površinu i plutaju.  Vazduh se disperguje sa dna bazena i na svom putu ka vrhu „kupi“ čestice, i silom potiska odnosi ih na površinu. Koagulant neutrališe elektrostatičko opterećenje koloidnih čestica, i omogućuje njihovu aglomeraciju u flokule. Polielektrolit  povezuje neutralisane čestice u jos veće flokule. Cevni saturator je jedinstvene konstrukcije, i omogućava mehuriće vazduha dimenzija od 10-70 mikrometara, što daje izuzetnu efikasnost. OBLASTI PRIMENE I GLAVNE APLIKACIJE Mlekarska industrija, proizvodnja sladoleda, proizvodnja sokova, proizvodnja alkoholnih pića, pivare, prerada mesa i ribe, prerada voća i povrća, voda za piće, i dr… Reciklaža plastike,   hemijska industrija, nafta i gas,  tekstilna industrija, tekstilna industrija, kožarska industrija, perionice, pranje ambalaže, i dr… Prednosti naših DAF Sistema: - Veoma visok stepen redukcije zagađujućih parametara Suspendovane meterije   od 90- 99 %  smanjenje Ulja i masti    od 90- 99 % smanjenja BPK5    od 70 to 80 % smanjenje HPK    od 70 to 80 % smanjenje - Sveobuhvatno i efikasno rešenje  koje pruža  visoku stabilnost I efikasnost uklanjanja nečistoća. Pouzdanametodu za prečišćavanje tehnoloških otpadnih voda, - Jednostavne instalacije  obezbeđuju kompaktni sklop opreme I zauzimanje vrlo malo prostotar - Velika ušteda jer kosntrukcija sistema I tehnološki parametri obezbeđuju   malu potrošnju  energije, vazduha,  i hemikalija. - Veoma Stabilan rad sistema koagulacije, neutralizacije I flokulacije - Mali stepen turbulncija, nema ponovnog uvlačenja plutajućih sedimenata. - Posedujemo razvijen paket digitalnih usluga koji  omogućuje praćenje i optimizaciju  rada DAF sistema iz daljine,i daljinsko upravljanje sistemima. - Umesto klasičnih lamela, koristimo specijalne “U” profile koje omogućavaju:       • Odvojeni protoci otpadne vode i čiste vode       • Ravnomerna raspodela protoka otpadnih voda i opterećenja u odeljcima, smanjenje turbulencije       • Nema obstrujavanja  protoka do flotata       • Vodilice protoka omogućuje manju potrosnju polimera -  DAF urešaj je od nerđajućih čelika Možemo da isporučimo kompletne sisteme ili da rementujemo  i nadogardimo postojeće DAF uređaje.

 

Pročitaj više
POSTROJENJE ZA PREŠIŠČAVANJE TEHNOLOŠKIH OTPADNIH VODA IZ PROCESA PROIZVODNJE I RECIKLAŽE AKUMULATORA

POSTROJENJE ZA PREŠIŠČAVANJE TEHNOLOŠKIH OTPADNIH VODA IZ PROCESA PROIZVODNJE I RECIKLAŽE AKUMULATORA

Vrsta otpadnih voda: tehnološke otapdne vode iz procesa proizvodnje i reciklaže akumulatora Kapacitet: 700 m³/dan, 29 m³/h Tabela 1: Vrste otpadnih voda i prisutne štetne i opasne materije generisane u procesu proizvodnje Vrste otpadnih voda Poreklo Prisutne štetne i opasne materije Alkalne ispirne vode Pranje radnih prostorija i saobraćajnica Olovo i prašina Kisele ispirne vode sa povećanom koncentracijom Pranje mešača paste, pastir mašine Pb, PbO2, PbSO4 Neutralni koncentrati Mokri Venturi -skruberi Pb, Sn, Sb, hidroksidi Vode iz formulacije akumulatora Punjenje akumulatora kiselinom Sumporna kiselina Vode iz reciklaže akumulatora Sečenje, pražnjenje akumulatora Sumporna kiselina, Pb, PbO2, PbSO4 Kvalitet izlazne vode Prečišćena otpadna voda iz postrojenja za tretman treba da zadovolji sledeće granične vrednosti za ispuštanje u površinske vode (u ovom slučaju je rečica). Posebno su niske granične vrednosti  za za odrešene teške metale,a  kojih ima u velikm količinama u ovim otpadnim vodama, kao što su : Kadmijum - 0,1 mg/l, Olovo - 0,5 mg/l, Gvožđe - 2 mg/l, Sulfati - 250 mg/l, Suspendovane materije - 35 mg/l, BPK5 - 25 mg/l, HPK - 125 mg/l,   itd…..   Zahtev investitor je bio da se isporuči tehnološko rešenje- Tehnologija obrade otapdnih voda kroz projekat;  mašinska ,  elektro, i merno regulaciona oprema, elektrokomandni ormar sa PLC-om i softverom, puštanje u rad,  i garancija da će zadati parametri biti u okviru Graničnih vrednosti. Režim rada postrojenja: Kontinualno,  24h/7dana.   OV generisane u procesu proizvodnje tretiraju se kroz tri linije i to: Linija vode Linija mulja Linija pripreme i doziranja hemikalija Na liniji vode uspostavljaju se sledeće tehnološke operacije: Egalizacija Neutralizacija I Neutralizacija II i uklanjanje sulfata Koagulacija Flokulacija Taloženje Bistrenje nadmuljne vode Konačna kontrola Na liniji mulja uspostavljaju se sledeće tehnološke operacije: Ugušćivanje mulja Filtriranje sa komornom filter presom Na liniji pripreme i doziranja hemikalija uspostavljaju se sledeće tehnološke operacije: Pravljenje rastvora za doziranje Doziranje rastvora Sistem je potpuno automatizovan uz pomoć elektrokomandnog ormara sa SIEMENS PLC, softverom , i merne regulacione opreme. Nakon isporuke opreme, i puštanja postrojenja u rad, urađene su hemisjke analize prečišćene OV u akreditovanoj laboratoriju, koje  su pokazale da su svi parametri u okviru dozvoljenih vrednosti.  

 

Pročitaj više
TALOŽNIK SA SPECIJALNIM PAKETNIM ULOŠCIMA

TALOŽNIK SA SPECIJALNIM PAKETNIM ULOŠCIMA

Usled stalnih zahteva da se hemijskim predtretmanom i sedimentacijom postignu što efikasnije bistrenje (separacija), razvili smo  taložnik sa specijalnim paketnim ulošcima. Osnovna karaketristika ovih taložnika je visoka efikasnost taloženja-bistrenja po jedinici njegove zapremine. Efikasnost taloženja:  od 1-4 NTU. Sastoje se od  SPECIJALNIH PAKETA  RADNIH ELEMENATA sa odgovarajućim odstojanjima za protok između i oko elemenata, smeštenih unutar rezervoara, sa konusnim dnom. Rezervoari mogu biti od nerđajućeg čelika, ili ugljeničnog čelika sa antikorozivnom zaštitom. Svaki od elemenata kompleta ima oblik trougla sa kolektorom-sakupljačem čiste tečnosti u gornjem delu. Ulazna tečnost dolazi sa obe strane trouglastog kanala. Ovaj tip taložnika efikasno kombinuje izdvajanje čvrstih materijala od tečnosti sa grubom separacijom masti i ulja iz vode, dok se u konusnom dnu taložnika vrši sabijanje izdvojenog mulja. Sva tri procesa pospešuju fine vibracije koje potiču od vibracionih motora pričvršćenih za konusno dno. Vreme zadržavanje vode u Taložniku sa paketnim ulošcima je od 5-15 minuta. Naprimer: Za isti efekat taloženja LAMELARNI TALOŽNIK  u odnosu na STATIČKI TALOŽNIK  ima manju zapreminu  10 puta. Dok TALOŽNIK SA SPECIJALNIM PAKETNIM ULOŠCIMA u odnosu na STATIČKI TALOŽNIK ima manju zapreminu i do 20 puta, a u odnosu na LAMELARNI TALOŽNIK i do 4 puta. NAZIV PROJEKTA ( Case study): Izrada Postrojenje za predtretman bunarske vode   do stepena kvaliteta < 5 NTU na postrojenju za HPV, kapacitet 10 m3/h – HOTEL „MEDITERAN“ BEČIĆI Rezultati su sumirani u tabeli koja sledi: Karakteristike  JM Vrednost Ulazna voda Prečišćena voda Mutnoća NTU 339 2,7 Ceo sistem za predtretman se satoji od: Taložnik sa paketnim ulošcima. Materijal taložnika nerđajući čelik AiSi 316. Taložnik je opremljen sa vibro motorom, koji pospešuje sabijanje mulja. Cevni flokulator (cevni mešač) sa specijlnim komorma za poboljšanje procesa flokulacije. Materjal: HDPE Sistem za doziranje polielektrolita, i dr.   Specijalni taložnik sa paketnim ulošcima mogu  naći primenu u širokom području procesne industrije i komunalnih delatnosti, u pripremi čiste tehnološke vode u raznim industrijskim granama, pripremi pitke vode, raznim recirkulacijama i obezbeđivanju ponovne upotrebe izrađenih fluida, procesima prečišćavanja industrijskih i komunalnih otpadnih voda, kao i revitalizaciji korisnih produkata i obradi međuproizvoda u različitim proizvodnim procesima. Zbog specijalne konstrukcije i principa rada, ovi taložnici po jednom uređaju- jedinici mogu postići kapacitet 400 m3/h.  

 

Pročitaj više