OPŠTE O OTPADNIM VODAMA IZ MLEKARA I PROZVODNJA SIREVA

Količine otpadnih voda iz mlekarske industrije su relativno ograničene i u direktnoj su vezi sa količinama obrađenog mleka i mlečnih proizvoda. Takve vode su vrlo zagađene i zahtevaju primenu relativno kompleksnih sistema za njihovo prečišćavanje.

Poreklo i karakteristike tehnoloških otpadnih voda u mlekarama
Veći dio tehnoloških otpadnih voda u mlekarskoj industriji nastaje:

 • pranjem proizvodne opreme i rezervoara za transport mleka
 • curenjem  mleka prilikom proizvodnih procesa
 • curenjem mlečnih finalnih proizvoda prilikom njihovog konfekcioniranja;

Pranje opreme se obavlja obično u dve faze. U prvoj fazi se za pranje koristi vrlo jaka lužina kao NaOH sa pH 12-13, a u drugoj fazi se koriste jake kiseline (pH 2-3). Kako bi se poboljšala efikasnost čišćenja i pranja opreme u obe faze se dodaju i tenzidi. Iz gore navedenog proizilazi da su tehnološke otpadne vode u mlekarama razređeno mleko i vode sa dodacima deterdženata.

Vrsta supstanci koje su prisutne u ovim tehnološkim otpadnim vodama zavise i od porekla, vrsti i sastavu mleka. Jedan prosečan uzorak kravljeg mleka ima sliedeći sastav:

 • pH: 4-6
 • Suve materije: 12-13 %
 • Masti: 3-4 %
 • Proteini: 3.2-3.6 %
 • HPK: 130 000-150 000 mg/l

Ove vrednosti su orijentacione zbog toga što sastav mleka varira zavisno od mesta uzgajanja, vrsti krava, ishrani i godišnjg doba.

Količine i kvaliteta tehnoloških otpadnih voda iz mlekare

(Podaci koji su navedeni su orijentacioni, a potrebni su i služe za razumevanje problema prečišćavanja ove vrste otpadnih voda)

Poznata je činjenica da su tehnološke otpadne vode koje nastaju u procesima prerade mleka vrlo različite od slučaja do slučaja, jer gotovo svaka industrija ima svoju specifičnu proizvodnju i tehnologiju što utiče i na količinu i kvalitetu otpadnih voda. Zato je vrlo važno dobro upoznati proizvodni proces kao i periodično ispitivati i meriti protok , kao i izvršiti analize kvalitete otpadne vode na kompozitnim uzorcima.

Zasnovano na  našem dugogodišnjeg iskustva u prečišćavanju otpadnih voda možemo dati sledeći raspon vrednosti parametara sa kojima se meri stepen zagađenosti otpadnih voda, a koje su karakteristične za tehnološke otpadne vode u mlekarskoj industriji (dnevni uzorci):

 • pH: 3-12
 • HPK: 1338 -7500 mg/l
 • BPK5: 600-3400 mg/l
 • Masti: 50 -1500 mg/l
 • Ukupni fosfor: 15-35 mg/l
 • Ukupni azot: 50-100 mg/l

Generalno,  niže vrednosti zagađenja odnose se na mlekare koje proizvode sveže mleko i dugotrajno mleko. Najveća zagađenja se odnose na proizvodnju sireva, gde imamo i ispuštanje dela surutke u tehnološke vode. Surutka, osim što značajno zagađuje otpadne vode, ima i vrlo negativan uticaj na sve tehnologije prečišćavanja otpadnih voda, pa se danas preporučuje njeno izdvajanje iz sistema i korišćenje iste kao dodatnog nus proizvoda (hrana za svinje, i dr.), ili se može primeniti u biogasnim postrojenjima.

TEHNOLOŠKA REŠENJA I OPREMA ZA PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA IZ MLEKARA

Uzimajući u obzir sve navedeno i specifičnost svakog slučaja, našim klijentima nudimo:

 • Jedinsteva tehnologiju prečišćavanja otpadnih voda uzimaju u obzir specifiičnosti svake proizvodnje
 • Izrada projektne dokumentacije, ishodovanje vodne dozvole i vodnih akta: vođenje procedure od lokacijskih uslova,  izrada projekata, saglasnosti, elaborati, studija o proceni uticaja na životnu sredini ,  do vodne dozvole - "project management"
 • Ispitivanje otpadnih voda u laboratoriji i na „pilot“ postrojenju na lokaciji,  u svrhu iznalaženje i potvrde tehnološkog rešenja za koje garantujemo prečišćavanje na nivo traženih graničnih vrednosti (GVE)
 • Primena kocepta cirkularne ekonomije
 • Izrada opreme, montaža, puštanje u rad, dokazivanje parametara za ispuštanje u recipijent (GVE)
 • Nadzor, monitoring, i održavanje sistema za prečišćavanje otpadnih voda


OPREMA I SISTEMI ZA PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA U MLEKARSKOJ INDUSTRIJI

Zbog svega navedenog, definisanje tehnologije i izbor opreme je potrebno raditi veoma pažljivo.

Osnovni sistemi i oprema za prečišćavanje otapdnih voda u mlekarskoj industriji:

 • Mehanički tretman u tehnologiji prečišćavanja otpadnih voda obuhvata egalizaciju, izdvajanje grubog materijala na rešetkama i sitima, odvajanje inertnih, taložnih i fitrabilnih čestica, kao i odvajanje masti i ulja.
 • Hemijski predtretman (pH regulacija, koagulacija i flokulacija)
 • Flotacija  sa prezasičenim ratvorom vazduha  DAF UREĐAJ – (Dissolved Air Flotation) uređaj se primenjuje za odvajanje dispergovanih i suspendovanih čestica iz otpadnih voda. Efikasnost ovog urešaja onogućava nam značajnu redukciju parametara (suspendovane materije, ulja i masti,  BPK5, HPK, I dr…). Opširnije
 • Biološki predtretman
 • Obrada flotacionog  i biološkog mulja

 

Aktuelnosti

DAF UREĐAJI

DAF UREĐAJI

DAF (Dissolved Air Flotation) uređaj se primenjuje za odvajanje dispergovanih i suspendovanih čestica iz otpadnih voda.  Flotacija je proces mehaničkog odvajanja koji se zasniva se na pravljenju prezasićenog rastvora vazduha u otpadnoj vodi,   odnosno  mikro mehurići dolaze u kontakt i vezuju se sa suspendovanim materijama i omogućuju im da dostignu površinu i plutaju.  Vazduh se disperguje sa dna bazena i na svom putu ka vrhu „kupi“ čestice, i silom potiska odnosi ih na površinu. Koagulant neutrališe elektrostatičko opterećenje koloidnih čestica, i omogućuje njihovu aglomeraciju u flokule. Polielektrolit  povezuje neutralisane čestice u jos veće flokule. Cevni saturator je jedinstvene konstrukcije, i omogućava mehuriće vazduha dimenzija od 10-70 mikrometara, što daje izuzetnu efikasnost. OBLASTI PRIMENE I GLAVNE APLIKACIJE Mlekarska industrija, proizvodnja sladoleda, proizvodnja sokova, proizvodnja alkoholnih pića, pivare, prerada mesa i ribe, prerada voća i povrća, voda za piće, i dr… Reciklaža plastike,   hemijska industrija, nafta i gas,  tekstilna industrija, tekstilna industrija, kožarska industrija, perionice, pranje ambalaže, i dr… Prednosti naših DAF Sistema: - Veoma visok stepen redukcije zagađujućih parametara Suspendovane meterije   od 90- 99 %  smanjenje Ulja i masti    od 90- 99 % smanjenja BPK5    od 70 to 80 % smanjenje HPK    od 70 to 80 % smanjenje - Sveobuhvatno i efikasno rešenje  koje pruža  visoku stabilnost I efikasnost uklanjanja nečistoća. Pouzdanametodu za prečišćavanje tehnoloških otpadnih voda, - Jednostavne instalacije  obezbeđuju kompaktni sklop opreme I zauzimanje vrlo malo prostotar - Velika ušteda jer kosntrukcija sistema I tehnološki parametri obezbeđuju   malu potrošnju  energije, vazduha,  i hemikalija. - Veoma Stabilan rad sistema koagulacije, neutralizacije I flokulacije - Mali stepen turbulncija, nema ponovnog uvlačenja plutajućih sedimenata. - Posedujemo razvijen paket digitalnih usluga koji  omogućuje praćenje i optimizaciju  rada DAF sistema iz daljine,i daljinsko upravljanje sistemima. - Umesto klasičnih lamela, koristimo specijalne “U” profile koje omogućavaju:       • Odvojeni protoci otpadne vode i čiste vode       • Ravnomerna raspodela protoka otpadnih voda i opterećenja u odeljcima, smanjenje turbulencije       • Nema obstrujavanja  protoka do flotata       • Vodilice protoka omogućuje manju potrosnju polimera -  DAF urešaj je od nerđajućih čelika Možemo da isporučimo kompletne sisteme ili da rementujemo  i nadogardimo postojeće DAF uređaje.

 

Pročitaj više
POSTROJENJE ZA PREŠIŠČAVANJE TEHNOLOŠKIH OTPADNIH VODA IZ PROCESA PROIZVODNJE I RECIKLAŽE AKUMULATORA

POSTROJENJE ZA PREŠIŠČAVANJE TEHNOLOŠKIH OTPADNIH VODA IZ PROCESA PROIZVODNJE I RECIKLAŽE AKUMULATORA

Vrsta otpadnih voda: tehnološke otapdne vode iz procesa proizvodnje i reciklaže akumulatora Kapacitet: 700 m³/dan, 29 m³/h Tabela 1: Vrste otpadnih voda i prisutne štetne i opasne materije generisane u procesu proizvodnje Vrste otpadnih voda Poreklo Prisutne štetne i opasne materije Alkalne ispirne vode Pranje radnih prostorija i saobraćajnica Olovo i prašina Kisele ispirne vode sa povećanom koncentracijom Pranje mešača paste, pastir mašine Pb, PbO2, PbSO4 Neutralni koncentrati Mokri Venturi -skruberi Pb, Sn, Sb, hidroksidi Vode iz formulacije akumulatora Punjenje akumulatora kiselinom Sumporna kiselina Vode iz reciklaže akumulatora Sečenje, pražnjenje akumulatora Sumporna kiselina, Pb, PbO2, PbSO4 Kvalitet izlazne vode Prečišćena otpadna voda iz postrojenja za tretman treba da zadovolji sledeće granične vrednosti za ispuštanje u površinske vode (u ovom slučaju je rečica). Posebno su niske granične vrednosti  za za odrešene teške metale,a  kojih ima u velikm količinama u ovim otpadnim vodama, kao što su : Kadmijum - 0,1 mg/l, Olovo - 0,5 mg/l, Gvožđe - 2 mg/l, Sulfati - 250 mg/l, Suspendovane materije - 35 mg/l, BPK5 - 25 mg/l, HPK - 125 mg/l,   itd…..   Zahtev investitor je bio da se isporuči tehnološko rešenje- Tehnologija obrade otapdnih voda kroz projekat;  mašinska ,  elektro, i merno regulaciona oprema, elektrokomandni ormar sa PLC-om i softverom, puštanje u rad,  i garancija da će zadati parametri biti u okviru Graničnih vrednosti. Režim rada postrojenja: Kontinualno,  24h/7dana.   OV generisane u procesu proizvodnje tretiraju se kroz tri linije i to: Linija vode Linija mulja Linija pripreme i doziranja hemikalija Na liniji vode uspostavljaju se sledeće tehnološke operacije: Egalizacija Neutralizacija I Neutralizacija II i uklanjanje sulfata Koagulacija Flokulacija Taloženje Bistrenje nadmuljne vode Konačna kontrola Na liniji mulja uspostavljaju se sledeće tehnološke operacije: Ugušćivanje mulja Filtriranje sa komornom filter presom Na liniji pripreme i doziranja hemikalija uspostavljaju se sledeće tehnološke operacije: Pravljenje rastvora za doziranje Doziranje rastvora Sistem je potpuno automatizovan uz pomoć elektrokomandnog ormara sa SIEMENS PLC, softverom , i merne regulacione opreme. Nakon isporuke opreme, i puštanja postrojenja u rad, urađene su hemisjke analize prečišćene OV u akreditovanoj laboratoriju, koje  su pokazale da su svi parametri u okviru dozvoljenih vrednosti.  

 

Pročitaj više
TALOŽNIK SA SPECIJALNIM PAKETNIM ULOŠCIMA

TALOŽNIK SA SPECIJALNIM PAKETNIM ULOŠCIMA

Usled stalnih zahteva da se hemijskim predtretmanom i sedimentacijom postignu što efikasnije bistrenje (separacija), razvili smo  taložnik sa specijalnim paketnim ulošcima. Osnovna karaketristika ovih taložnika je visoka efikasnost taloženja-bistrenja po jedinici njegove zapremine. Efikasnost taloženja:  od 1-4 NTU. Sastoje se od  SPECIJALNIH PAKETA  RADNIH ELEMENATA sa odgovarajućim odstojanjima za protok između i oko elemenata, smeštenih unutar rezervoara, sa konusnim dnom. Rezervoari mogu biti od nerđajućeg čelika, ili ugljeničnog čelika sa antikorozivnom zaštitom. Svaki od elemenata kompleta ima oblik trougla sa kolektorom-sakupljačem čiste tečnosti u gornjem delu. Ulazna tečnost dolazi sa obe strane trouglastog kanala. Ovaj tip taložnika efikasno kombinuje izdvajanje čvrstih materijala od tečnosti sa grubom separacijom masti i ulja iz vode, dok se u konusnom dnu taložnika vrši sabijanje izdvojenog mulja. Sva tri procesa pospešuju fine vibracije koje potiču od vibracionih motora pričvršćenih za konusno dno. Vreme zadržavanje vode u Taložniku sa paketnim ulošcima je od 5-15 minuta. Naprimer: Za isti efekat taloženja LAMELARNI TALOŽNIK  u odnosu na STATIČKI TALOŽNIK  ima manju zapreminu  10 puta. Dok TALOŽNIK SA SPECIJALNIM PAKETNIM ULOŠCIMA u odnosu na STATIČKI TALOŽNIK ima manju zapreminu i do 20 puta, a u odnosu na LAMELARNI TALOŽNIK i do 4 puta. NAZIV PROJEKTA ( Case study): Izrada Postrojenje za predtretman bunarske vode   do stepena kvaliteta < 5 NTU na postrojenju za HPV, kapacitet 10 m3/h – HOTEL „MEDITERAN“ BEČIĆI Rezultati su sumirani u tabeli koja sledi: Karakteristike  JM Vrednost Ulazna voda Prečišćena voda Mutnoća NTU 339 2,7 Ceo sistem za predtretman se satoji od: Taložnik sa paketnim ulošcima. Materijal taložnika nerđajući čelik AiSi 316. Taložnik je opremljen sa vibro motorom, koji pospešuje sabijanje mulja. Cevni flokulator (cevni mešač) sa specijlnim komorma za poboljšanje procesa flokulacije. Materjal: HDPE Sistem za doziranje polielektrolita, i dr.   Specijalni taložnik sa paketnim ulošcima mogu  naći primenu u širokom području procesne industrije i komunalnih delatnosti, u pripremi čiste tehnološke vode u raznim industrijskim granama, pripremi pitke vode, raznim recirkulacijama i obezbeđivanju ponovne upotrebe izrađenih fluida, procesima prečišćavanja industrijskih i komunalnih otpadnih voda, kao i revitalizaciji korisnih produkata i obradi međuproizvoda u različitim proizvodnim procesima. Zbog specijalne konstrukcije i principa rada, ovi taložnici po jednom uređaju- jedinici mogu postići kapacitet 400 m3/h.  

 

Pročitaj više