VENTILACIJA I PREČIŠĆAVANJE ZAGAĐENOG VAZDUHA U INDUSTRIJI

Projektujemo, proizvodimo, montiramo i puštamo u rad uređaje i postrojenja za prečišćavanje otpadnih gasova (otpadnog vazduha) iz različitih tehnoloških procesa kao što su:

 • Galvanizacije, toplo cinkovanje, farbare
 • Zavarivanje
 • Obrada metala (rezanje, brušenje, i dr.)
 • Reciklažna industrija - linije za sortiranje, prerada plastike ekstrudiranjem, isparenja od vrućeg pranja, mlevenje i kidanje - mlinovi, i dr.
 • Spalionice svih vrsta otpada
 • Livnice
 • Autolakirerske radionice
 • Pekare
 • Pržionice kafe
 • Sušare za meso i ostale prehrambene industrije
 • Proizvodnje poliesterskih i drugih smola
 • Proizvodnje za formulaciju boja i lakova
 • Proizvodnje za formulaciju ulja i maziva
 • Proizvodnje za preradu plastičnih masa i dr.

UREĐAJI I SISTEMI ZA PREČIŠĆAVANJE OTPADNOG VAZDUHA

Prečišćavanje vazduha od čestica i gasova

 • CIKLONSKI UREĐAJI - cikloni i multicikloni

Cikloni su uređaji koji spadaju u grupu centrifuglanih separatora čestica materijala iz ulazne struje vazhuha. Obično se koriste u procesu prečišćavanja vazduha pre drugih uređaja. Za veće protoke cikloni se pakuju u baterije - multicikloni.

 • VREĆASTI FILTERI

Vrećasti filteri se izrađuju od vlakana različitog sastava (prirodna i sintetička vlakna) sa metalnim kućistima. Izrađuju se filteri različitog kapaciteta u zavisnosti od protoka otpadne struje vazduha.

 • OTPRAŠIVAČI

Namenjeni su za uklanjanje čestica iz otpadne struje vazduha cementara, šećerana, drvnoj indusrtiji i slično.

 • SKRUBERI (mokri izdvajači): venturi skruberi, skruberi sa ispunom, sa neutralizacijom.

Skruberi su uređaji koji se koriste u tretmanu vazduha koji je zagađen česticama prašine i štetnim gasovima. Pripadaju grupi „vlažnih prečistača“ vazduha.
Princip uklanjanja zagađenih materija bazira se na kontaktu zagađivača sa tačno određenim sredstvom koje će reagovati sa zagađivačem i nagraditi jedinjenje rastvorno u vodi.
Rastvori za kontakt zagađenog vazduha mogu biti voda (za čestice prašine) ili rastvori reagenasa koji posebno deluju na određena jedinjenja prisutna kao zagađivači u vazduhu.

Stepen prečišćavanja poboljšava se produžetkom vremena zadržavanja u skruberu ili povećanjem površine rastvora koji je u skruberu pomoću mlaznica za raspršivanje, postavljanje ispune (tela različitih oblika i dimenzija) ili aspiratora.
Skruberi se mogu koristiti i kao aparati za recirkulaciju toplote iz toplih gasova kondenzacijom gasova. U tom slučaju se nazivaju „kondenzacioni prečistači“.

Koriste se u skoro svim industrijskim sistemima za prečišćavanje gasova (livnice, fabrike bazne i prerađivačke hemijske industrije, farmaceutske industrije, industrije boja i lakova, proizvodnja pesticida, tretmani opasnog i neopasnog otpada hemijskim i metalurškim procesima, spalionice otpada životinjskog porekla, farme goveda, koka nosilja, pilića ….)

Prednosti upotrebe skrubera su:

 1. Realtivno niska cena, a efikasnost uklanjanja čestica veća od suvih prečistača
 2. Specijalna rešenja omogućavaju uklanjanje čestica prečnika 0,1 mikrometar
 3. Mogu se koristiti kao predčistači vazduha u sistemima gde je potrebno sniziti temperaturu gasa pre konačnog prečišćavanja
 4. Pogodni za tretman gasova u zapaljivim i eksplozionim sredinama
 5. Istovremeno sa tretmanom čvrste faze mogu da prečišćavaju i gasnu i tečnu (parnu) fazu
 
 • VENTURI SKRUBERI
   
 • SKRUBERI SA KOMBINOVANIM APSORPCIJOM (“pranjem”) VODOM I VAZDUHOM – specijalni sistem omogućava smanjenje količina otpadnih voda.
   
 • FILTERI SA AKTIVNIM UGLJEM

  Filteri sa aktivnim ugljem vrše prečišćavanje vazduha od isparljvih organskih, kiselih gasova, organskih para i rastvarača, po principu adsorpcije na aktivnom uglju.
 
 • DIGESTORI SA SISTEMOM ZA PREČIŠĆAVANJE OTPADNOG VAZDUHA – Digestori su radne komore koje obezbeđuju da se otpadni vazduh (isparenja, gasovi, prašina i dr.) odstrani iz radnog prostora. Sistem za prečišćavanje je kompaktni skruber sa neutralizacijom.
  Prednosti: efikasno prečišćavanje, mali gabariti, pogodan za laboratorije, zlatare i dr.

Referenc lista ugrađene opreme za tretman otpadnog vazduha, pogledajte...

 

OSTALO

 • proizvodnja proizvoda od tehničke gume
 • servisiranje i održavanje postrojenja za površinsku zaštitu, prečišćavanje vode i prečišćavanja zagađenog vazduha
 • aktivni ugalj
 • servisiranje pumpi
 • servisiranje filter presa, platna
 • servisiranje i održavanje

Aktuelnosti

DAF UREĐAJI

DAF UREĐAJI

DAF (Dissolved Air Flotation) uređaj se primenjuje za odvajanje dispergovanih i suspendovanih čestica iz otpadnih voda.  Flotacija je proces mehaničkog odvajanja koji se zasniva se na pravljenju prezasićenog rastvora vazduha u otpadnoj vodi,   odnosno  mikro mehurići dolaze u kontakt i vezuju se sa suspendovanim materijama i omogućuju im da dostignu površinu i plutaju.  Vazduh se disperguje sa dna bazena i na svom putu ka vrhu „kupi“ čestice, i silom potiska odnosi ih na površinu. Koagulant neutrališe elektrostatičko opterećenje koloidnih čestica, i omogućuje njihovu aglomeraciju u flokule. Polielektrolit  povezuje neutralisane čestice u jos veće flokule. Cevni saturator je jedinstvene konstrukcije, i omogućava mehuriće vazduha dimenzija od 10-70 mikrometara, što daje izuzetnu efikasnost. OBLASTI PRIMENE I GLAVNE APLIKACIJE Mlekarska industrija, proizvodnja sladoleda, proizvodnja sokova, proizvodnja alkoholnih pića, pivare, prerada mesa i ribe, prerada voća i povrća, voda za piće, i dr… Reciklaža plastike,   hemijska industrija, nafta i gas,  tekstilna industrija, tekstilna industrija, kožarska industrija, perionice, pranje ambalaže, i dr… Prednosti naših DAF Sistema: - Veoma visok stepen redukcije zagađujućih parametara Suspendovane meterije   od 90- 99 %  smanjenje Ulja i masti    od 90- 99 % smanjenja BPK5    od 70 to 80 % smanjenje HPK    od 70 to 80 % smanjenje - Sveobuhvatno i efikasno rešenje  koje pruža  visoku stabilnost I efikasnost uklanjanja nečistoća. Pouzdanametodu za prečišćavanje tehnoloških otpadnih voda, - Jednostavne instalacije  obezbeđuju kompaktni sklop opreme I zauzimanje vrlo malo prostotar - Velika ušteda jer kosntrukcija sistema I tehnološki parametri obezbeđuju   malu potrošnju  energije, vazduha,  i hemikalija. - Veoma Stabilan rad sistema koagulacije, neutralizacije I flokulacije - Mali stepen turbulncija, nema ponovnog uvlačenja plutajućih sedimenata. - Posedujemo razvijen paket digitalnih usluga koji  omogućuje praćenje i optimizaciju  rada DAF sistema iz daljine,i daljinsko upravljanje sistemima. - Umesto klasičnih lamela, koristimo specijalne “U” profile koje omogućavaju:       • Odvojeni protoci otpadne vode i čiste vode       • Ravnomerna raspodela protoka otpadnih voda i opterećenja u odeljcima, smanjenje turbulencije       • Nema obstrujavanja  protoka do flotata       • Vodilice protoka omogućuje manju potrosnju polimera -  DAF urešaj je od nerđajućih čelika Možemo da isporučimo kompletne sisteme ili da rementujemo  i nadogardimo postojeće DAF uređaje.

 

Pročitaj više
POSTROJENJE ZA PREŠIŠČAVANJE TEHNOLOŠKIH OTPADNIH VODA IZ PROCESA PROIZVODNJE I RECIKLAŽE AKUMULATORA

POSTROJENJE ZA PREŠIŠČAVANJE TEHNOLOŠKIH OTPADNIH VODA IZ PROCESA PROIZVODNJE I RECIKLAŽE AKUMULATORA

Vrsta otpadnih voda: tehnološke otapdne vode iz procesa proizvodnje i reciklaže akumulatora Kapacitet: 700 m³/dan, 29 m³/h Tabela 1: Vrste otpadnih voda i prisutne štetne i opasne materije generisane u procesu proizvodnje Vrste otpadnih voda Poreklo Prisutne štetne i opasne materije Alkalne ispirne vode Pranje radnih prostorija i saobraćajnica Olovo i prašina Kisele ispirne vode sa povećanom koncentracijom Pranje mešača paste, pastir mašine Pb, PbO2, PbSO4 Neutralni koncentrati Mokri Venturi -skruberi Pb, Sn, Sb, hidroksidi Vode iz formulacije akumulatora Punjenje akumulatora kiselinom Sumporna kiselina Vode iz reciklaže akumulatora Sečenje, pražnjenje akumulatora Sumporna kiselina, Pb, PbO2, PbSO4 Kvalitet izlazne vode Prečišćena otpadna voda iz postrojenja za tretman treba da zadovolji sledeće granične vrednosti za ispuštanje u površinske vode (u ovom slučaju je rečica). Posebno su niske granične vrednosti  za za odrešene teške metale,a  kojih ima u velikm količinama u ovim otpadnim vodama, kao što su : Kadmijum - 0,1 mg/l, Olovo - 0,5 mg/l, Gvožđe - 2 mg/l, Sulfati - 250 mg/l, Suspendovane materije - 35 mg/l, BPK5 - 25 mg/l, HPK - 125 mg/l,   itd…..   Zahtev investitor je bio da se isporuči tehnološko rešenje- Tehnologija obrade otapdnih voda kroz projekat;  mašinska ,  elektro, i merno regulaciona oprema, elektrokomandni ormar sa PLC-om i softverom, puštanje u rad,  i garancija da će zadati parametri biti u okviru Graničnih vrednosti. Režim rada postrojenja: Kontinualno,  24h/7dana.   OV generisane u procesu proizvodnje tretiraju se kroz tri linije i to: Linija vode Linija mulja Linija pripreme i doziranja hemikalija Na liniji vode uspostavljaju se sledeće tehnološke operacije: Egalizacija Neutralizacija I Neutralizacija II i uklanjanje sulfata Koagulacija Flokulacija Taloženje Bistrenje nadmuljne vode Konačna kontrola Na liniji mulja uspostavljaju se sledeće tehnološke operacije: Ugušćivanje mulja Filtriranje sa komornom filter presom Na liniji pripreme i doziranja hemikalija uspostavljaju se sledeće tehnološke operacije: Pravljenje rastvora za doziranje Doziranje rastvora Sistem je potpuno automatizovan uz pomoć elektrokomandnog ormara sa SIEMENS PLC, softverom , i merne regulacione opreme. Nakon isporuke opreme, i puštanja postrojenja u rad, urađene su hemisjke analize prečišćene OV u akreditovanoj laboratoriju, koje  su pokazale da su svi parametri u okviru dozvoljenih vrednosti.  

 

Pročitaj više
TALOŽNIK SA SPECIJALNIM PAKETNIM ULOŠCIMA

TALOŽNIK SA SPECIJALNIM PAKETNIM ULOŠCIMA

Usled stalnih zahteva da se hemijskim predtretmanom i sedimentacijom postignu što efikasnije bistrenje (separacija), razvili smo  taložnik sa specijalnim paketnim ulošcima. Osnovna karaketristika ovih taložnika je visoka efikasnost taloženja-bistrenja po jedinici njegove zapremine. Efikasnost taloženja:  od 1-4 NTU. Sastoje se od  SPECIJALNIH PAKETA  RADNIH ELEMENATA sa odgovarajućim odstojanjima za protok između i oko elemenata, smeštenih unutar rezervoara, sa konusnim dnom. Rezervoari mogu biti od nerđajućeg čelika, ili ugljeničnog čelika sa antikorozivnom zaštitom. Svaki od elemenata kompleta ima oblik trougla sa kolektorom-sakupljačem čiste tečnosti u gornjem delu. Ulazna tečnost dolazi sa obe strane trouglastog kanala. Ovaj tip taložnika efikasno kombinuje izdvajanje čvrstih materijala od tečnosti sa grubom separacijom masti i ulja iz vode, dok se u konusnom dnu taložnika vrši sabijanje izdvojenog mulja. Sva tri procesa pospešuju fine vibracije koje potiču od vibracionih motora pričvršćenih za konusno dno. Vreme zadržavanje vode u Taložniku sa paketnim ulošcima je od 5-15 minuta. Naprimer: Za isti efekat taloženja LAMELARNI TALOŽNIK  u odnosu na STATIČKI TALOŽNIK  ima manju zapreminu  10 puta. Dok TALOŽNIK SA SPECIJALNIM PAKETNIM ULOŠCIMA u odnosu na STATIČKI TALOŽNIK ima manju zapreminu i do 20 puta, a u odnosu na LAMELARNI TALOŽNIK i do 4 puta. NAZIV PROJEKTA ( Case study): Izrada Postrojenje za predtretman bunarske vode   do stepena kvaliteta < 5 NTU na postrojenju za HPV, kapacitet 10 m3/h – HOTEL „MEDITERAN“ BEČIĆI Rezultati su sumirani u tabeli koja sledi: Karakteristike  JM Vrednost Ulazna voda Prečišćena voda Mutnoća NTU 339 2,7 Ceo sistem za predtretman se satoji od: Taložnik sa paketnim ulošcima. Materijal taložnika nerđajući čelik AiSi 316. Taložnik je opremljen sa vibro motorom, koji pospešuje sabijanje mulja. Cevni flokulator (cevni mešač) sa specijlnim komorma za poboljšanje procesa flokulacije. Materjal: HDPE Sistem za doziranje polielektrolita, i dr.   Specijalni taložnik sa paketnim ulošcima mogu  naći primenu u širokom području procesne industrije i komunalnih delatnosti, u pripremi čiste tehnološke vode u raznim industrijskim granama, pripremi pitke vode, raznim recirkulacijama i obezbeđivanju ponovne upotrebe izrađenih fluida, procesima prečišćavanja industrijskih i komunalnih otpadnih voda, kao i revitalizaciji korisnih produkata i obradi međuproizvoda u različitim proizvodnim procesima. Zbog specijalne konstrukcije i principa rada, ovi taložnici po jednom uređaju- jedinici mogu postići kapacitet 400 m3/h.  

 

Pročitaj više