VENTILACIJA I PREČIŠĆAVANJE ZAGAĐENOG VAZDUHA U INDUSTRIJI

Projektujemo, proizvodimo, montiramo i puštamo u rad uređaje i postrojenja za prečišćavanje otpadnih gasova (otpadnog vazduha) iz različitih tehnoloških procesa kao što su:

 • Galvanizacije, toplo cinkovanje, farbare
 • Zavarivanje
 • Obrada metala (rezanje, brušenje, i dr.)
 • Reciklažna industrija - linije za sortiranje, prerada plastike ekstrudiranjem, isparenja od vrućeg pranja, mlevenje i kidanje - mlinovi, i dr.
 • Spalionice svih vrsta otpada
 • Livnice
 • Autolakirerske radionice
 • Pekare
 • Pržionice kafe
 • Sušare za meso i ostale prehrambene industrije
 • Proizvodnje poliesterskih i drugih smola
 • Proizvodnje za formulaciju boja i lakova
 • Proizvodnje za formulaciju ulja i maziva
 • Proizvodnje za preradu plastičnih masa i dr.

UREĐAJI I SISTEMI ZA PREČIŠĆAVANJE OTPADNOG VAZDUHA

Prečišćavanje vazduha od čestica i gasova

 • CIKLONSKI UREĐAJI - cikloni i multicikloni

Cikloni su uređaji koji spadaju u grupu centrifuglanih separatora čestica materijala iz ulazne struje vazhuha. Obično se koriste u procesu prečišćavanja vazduha pre drugih uređaja. Za veće protoke cikloni se pakuju u baterije - multicikloni.

 • VREĆASTI FILTERI

Vrećasti filteri se izrađuju od vlakana različitog sastava (prirodna i sintetička vlakna) sa metalnim kućistima. Izrađuju se filteri različitog kapaciteta u zavisnosti od protoka otpadne struje vazduha.

 • OTPRAŠIVAČI

Namenjeni su za uklanjanje čestica iz otpadne struje vazduha cementara, šećerana, drvnoj indusrtiji i slično.

 • SKRUBERI (mokri izdvajači): venturi skruberi, skruberi sa ispunom, sa neutralizacijom.

Skruberi su uređaji koji se koriste u tretmanu vazduha koji je zagađen česticama prašine i štetnim gasovima. Pripadaju grupi „vlažnih prečistača“ vazduha.
Princip uklanjanja zagađenih materija bazira se na kontaktu zagađivača sa tačno određenim sredstvom koje će reagovati sa zagađivačem i nagraditi jedinjenje rastvorno u vodi.
Rastvori za kontakt zagađenog vazduha mogu biti voda (za čestice prašine) ili rastvori reagenasa koji posebno deluju na određena jedinjenja prisutna kao zagađivači u vazduhu.

Stepen prečišćavanja poboljšava se produžetkom vremena zadržavanja u skruberu ili povećanjem površine rastvora koji je u skruberu pomoću mlaznica za raspršivanje, postavljanje ispune (tela različitih oblika i dimenzija) ili aspiratora.
Skruberi se mogu koristiti i kao aparati za recirkulaciju toplote iz toplih gasova kondenzacijom gasova. U tom slučaju se nazivaju „kondenzacioni prečistači“.

Koriste se u skoro svim industrijskim sistemima za prečišćavanje gasova (livnice, fabrike bazne i prerađivačke hemijske industrije, farmaceutske industrije, industrije boja i lakova, proizvodnja pesticida, tretmani opasnog i neopasnog otpada hemijskim i metalurškim procesima, spalionice otpada životinjskog porekla, farme goveda, koka nosilja, pilića ….)

Prednosti upotrebe skrubera su:

 1. Realtivno niska cena, a efikasnost uklanjanja čestica veća od suvih prečistača
 2. Specijalna rešenja omogućavaju uklanjanje čestica prečnika 0,1 mikrometar
 3. Mogu se koristiti kao predčistači vazduha u sistemima gde je potrebno sniziti temperaturu gasa pre konačnog prečišćavanja
 4. Pogodni za tretman gasova u zapaljivim i eksplozionim sredinama
 5. Istovremeno sa tretmanom čvrste faze mogu da prečišćavaju i gasnu i tečnu (parnu) fazu
 
 • VENTURI SKRUBERI
   
 • SKRUBERI SA KOMBINOVANIM APSORPCIJOM (“pranjem”) VODOM I VAZDUHOM – specijalni sistem omogućava smanjenje količina otpadnih voda.
   
 • FILTERI SA AKTIVNIM UGLJEM

  Filteri sa aktivnim ugljem vrše prečišćavanje vazduha od isparljvih organskih, kiselih gasova, organskih para i rastvarača, po principu adsorpcije na aktivnom uglju.
 
 • DIGESTORI SA SISTEMOM ZA PREČIŠĆAVANJE OTPADNOG VAZDUHA – Digestori su radne komore koje obezbeđuju da se otpadni vazduh (isparenja, gasovi, prašina i dr.) odstrani iz radnog prostora. Sistem za prečišćavanje je kompaktni skruber sa neutralizacijom.
  Prednosti: efikasno prečišćavanje, mali gabariti, pogodan za laboratorije, zlatare i dr.

Referenc lista ugrađene opreme za tretman otpadnog vazduha, pogledajte...

 

OSTALO

 • proizvodnja proizvoda od tehničke gume
 • servisiranje i održavanje postrojenja za površinsku zaštitu, prečišćavanje vode i prečišćavanja zagađenog vazduha
 • aktivni ugalj
 • servisiranje pumpi
 • servisiranje filter presa, platna
 • servisiranje i održavanje

Aktuelnosti

MEBRANSKE FILTER PRESE

MEBRANSKE FILTER PRESE

Filter ploče kod Mebranske filter presa opremljenje mebranama koje omogućavaju dodatno “ceđenje”-dehidracija filter kolača. Povećavajući pritisak punjenja osigurava se predkompresija i odvodnjavanje filtrer kolača u komori. Kada pritisak  punjenja  dostigne unapred određenu vrednost (približno 6-8 bara), filtar kolač se dodatno izloži pritisku mebrana, I dodatno “iscedi”. Elastične membrane,koje mogu biti od   polipropilen (PP) i sintetička gume (NBR, EPDM),  pomoću komprimovanog vazduha pritiskaju filter kolač celom površinom komora. Dodatna kompresija na taj način izbacuje slobodnu vodu preko filter platna. PREDNOSTI MEMBRANSKIH FILTER PRESA: Maksimalni stepen  suve materije u filtarskom kolaču,  čak i sa delimično napunjenim filterskim komorama Ekonomičnija filtracija zbog visokog stepena odvodnjavanja  i kraćeg vremena ciklusa Maksimalna fleksibilnost   za proširenje i mogućnosti automatizacije Produžen vek pumpi u slučaju abrazivnih medija, zbog niskog pritiska napajanja. CASE STUDY: Isporuka mebranske filter prese dimenzije ploča  1000x 1000 mm, 36 ploča, zapremine 770 litara, za filtriranje rastvora olovne “paste” u procesu reciklaže akumulatora. Investitor “TAB MAK”. Presa je opremljenja:  mebranskim pločama sa EPDM mebranam,  sistemom za automastko otvaranje ploča, “Squezing” sistemom za dodatnu dehidraciju filter kolača, “drip tray” system, Stepen dehidracije filter kolača: 80-90% suve materije.  

 

Pročitaj više
TALOŽNIK SA SPECIJALNIM PAKETNIM ULOŠCIMA

TALOŽNIK SA SPECIJALNIM PAKETNIM ULOŠCIMA

Usled stalnih zahteva da se hemijskim predtretmanom i sedimentacijom postignu što efikasnije bistrenje (separacija), razvili smo  taložnik sa specijalnim paketnim ulošcima. Osnovna karaketristika ovih taložnika je visoka efikasnost taloženja-bistrenja po jedinici njegove zapremine. Efikasnost taloženja:  od 1-4 NTU. Sastoje se od  SPECIJALNIH PAKETA  RADNIH ELEMENATA sa odgovarajućim odstojanjima za protok između i oko elemenata, smeštenih unutar rezervoara, sa konusnim dnom. Rezervoari mogu biti od nerđajućeg čelika, ili ugljeničnog čelika sa antikorozivnom zaštitom. Svaki od elemenata kompleta ima oblik trougla sa kolektorom-sakupljačem čiste tečnosti u gornjem delu. Ulazna tečnost dolazi sa obe strane trouglastog kanala. Ovaj tip taložnika efikasno kombinuje izdvajanje čvrstih materijala od tečnosti sa grubom separacijom masti i ulja iz vode, dok se u konusnom dnu taložnika vrši sabijanje izdvojenog mulja. Sva tri procesa pospešuju fine vibracije koje potiču od vibracionih motora pričvršćenih za konusno dno. Vreme zadržavanje vode u Taložniku sa paketnim ulošcima je od 5-15 minuta. Naprimer: Za isti efekat taloženja LAMELARNI TALOŽNIK  u odnosu na STATIČKI TALOŽNIK  ima manju zapreminu  10 puta. Dok TALOŽNIK SA SPECIJALNIM PAKETNIM ULOŠCIMA u odnosu na STATIČKI TALOŽNIK ima manju zapreminu i do 20 puta, a u odnosu na LAMELARNI TALOŽNIK i do 4 puta. NAZIV PROJEKTA ( Case study): Izrada Postrojenje za predtretman bunarske vode   do stepena kvaliteta < 5 NTU na postrojenju za HPV, kapacitet 10 m3/h – HOTEL „MEDITERAN“ BEČIĆI Rezultati su sumirani u tabeli koja sledi: Karakteristike  JM Vrednost Ulazna voda Prečišćena voda Mutnoća NTU 339 2,7 Ceo sistem za predtretman se satoji od: Taložnik sa paketnim ulošcima. Materijal taložnika nerđajući čelik AiSi 316. Taložnik je opremljen sa vibro motorom, koji pospešuje sabijanje mulja. Cevni flokulator (cevni mešač) sa specijlnim komorma za poboljšanje procesa flokulacije. Materjal: HDPE Sistem za doziranje polielektrolita, i dr.   Specijalni taložnik sa paketnim ulošcima mogu  naći primenu u širokom području procesne industrije i komunalnih delatnosti, u pripremi čiste tehnološke vode u raznim industrijskim granama, pripremi pitke vode, raznim recirkulacijama i obezbeđivanju ponovne upotrebe izrađenih fluida, procesima prečišćavanja industrijskih i komunalnih otpadnih voda, kao i revitalizaciji korisnih produkata i obradi međuproizvoda u različitim proizvodnim procesima. Zbog specijalne konstrukcije i principa rada, ovi taložnici po jednom uređaju- jedinici mogu postići kapacitet 400 m3/h.  

 

Pročitaj više
MBR TEHNOLOGIJA PREČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA

MBR TEHNOLOGIJA PREČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA

MBR (engl. Membrane bioreactor) tehnologija se zasniva na uklanjanju zagađenja kombinacijom dejstva mikroorganizama i mikrofiltracije, čime se otklanja potreba za postojanjem sekundarnog taložnika. Pored toga MBR oblikuje vrlo efikasno uklanjanje organskog zagađenja koja je praćena konstantim kvalitetom izlazne otpadne vode odnosno ujednačenim kvalitetom izlazne vode u odnosu na veće oscilacije kvaliteta ulazne vode. TEHNOLOŠKA ŠEMA-SKICA Primer: PROJEKAT POSTROJENJA ZA PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA IZ PROIZVODNJE SOKOVA I PUNIONICE VODE,  MBR TEHNOLOGIJOM Specifičnost ove aplikacije se ogleda u tome što imamo visoko biloško opterećenje, a vrlo stroge uslove za ispuštanje u prirodni recepijent .  U ovom slučaju bili su posebno strogi zahtevi po pitanju biloškog opterećenja, naprimer, Uslovi od nadležnog organa su za  BPK5 <5mg/l, suspendovane materije <5mg/l. Nakon detaljne analize, i zahteva  sa strane uslova za isputaštanje, kao i investicionih i operativnih troškova PPOV,  odlučili smo se za MBR tehnologiju. MBR sistem sa ravnim pločastim membranama je vrlo jednostavan jer ne zahteva mikrosito, pumpe za vađenje permeata, pumpu za povratno ispiranje membrana i bazen za ispiranje sa hemikalijama. Ispiranje sa hemikalijama se vrši 2-3 puta godišnje i nije potrebno membranske module vaditi iz bazena.  Vrlo visok kvalitet prečišćene vode koja omogućuje njenu ponovnu primenu za npr. navodnjavanje, pranje, ispiranje toaleta... Osnovne prednosti primene  naših sistema MBR tehnologije: visok stepen prečišćenosti voda (uklanja bakterije i jedan dio virusa iz voda!) koje se mogu ponovno koristiti (treći stepen prečišćavanja) otporna na hidrauličke “udare” i varijacije opterećenja koncentracija biomase, u ovom slučaju,  u reaktoru iznosi 10-12 g/l, odlično podnosi i 14-15 g/l, a na kraće periode i do 20g/l (radi poređenja u SBR reaktoru ona iznosi 4-5 g/l i ne može se menjati) zbog toga je MBR reaktor manji mulj iz MBR reaktora je stabilizovan,  zreo (20-26 dana starost mulja), zato  ga nije potrebno dodatno obraditi kako bi se mogao zbrinuti, MBR je vrlo jednostavan sistem koji se sastoji od biološkog tretmana i mikrofiltracije! Naši  MBR sistemi postižu vrlo stroge zahteve za postizanje kvaliteta pročišćene vode koja se može ponovno primeniti i to od strane: Svetske Zdrastvene Organizacije,  EU direktiva o vodi za kupanje,  State of California-Tittle 22 Poseduje jedan od strožih i zahtevnih sertifikata u svetu za ponovnu primenu prečišćene vode: < 0,2 NTU 5% 24sata < 0,5 NTU uvek.  

 

Pročitaj više