Zaštita životne sredine je glavna premisa našeg poslovanja. Smatramo da je u ovoj oblasti potrebno poštovati princip stručnosti u najvećem mogućem obimu.

Najvažnije oblasti za koje pružamo projektantske i konsultantske usluge u oblasti zaštite životne sredine su:

 • sve vrste reciklaže i sakupljanja sekundarnih sirovina
 • metalska industrija
 • galvanizacija 
 • rudnici 
 • proizvodnja gume
 • prečišćavanje otpadnih voda
 • benzinske stanice
 • bazne stanice mobilne telefonije
 • farme
 • klanice
 • mlekare
 • proizvodnja hrane i pića
 • obrada drveta
 • hemijska industrija
 • energetika i dr.

Izrada Studija o proceni uticaja projekta na životnu sredinu (uključujući sve faze)

 • Popunjavanje Zahteva o potrebi izrade Studije
 • Popunjavanje Zahteva za određivanje obima i sadržaja Studije
 • Učešće u javnoj raspravi Studije
 • Studija se izrađuje skladu sa aktuelnim zakonskim propisima, pravilima struke, na osnovu konsultacija sa nadležnim organima, i uz učešće javnosti

Refernc lista Studije o proceni uticaja na životnu sredinu, pogledajte...

Izrada plana (programa) upravljanja otpadom

Naše planove upravljanja otpadom karakteriše:

 1. Definisanje mesta generisanja otpada u skladu sa tehnologijom procesa proizvodnje i principima zaštite životne sredine
 2. Način sakupljanja, tretmana i skladištenja definišemo u skladu sa najbolje dostupnim tehnikama
 3. Pokušavamo da pronađemo načine za tretiranje i smanjenje količine nastalog otpada kod samog generatora otpada
 4. Predlažemo tehnologije za transformaciju opasnog otpada u neopasan kod samog generatora

Izrada radnog plana za upravljanje otpadom

 • Radnim planom definišemo sva poglavlja i svu potrebnu dokumentaciju propisanu pozitivnim zakonskim propisima RS
 • U okviru radnog plana detaljno definišemo indeksne brojeve otpada koji se sakuplja, otpada koji se skladišti, otpada koji se tretira i otpada koji nastaje u procesu tretmana.
 • Definišemo količinu otpada koja se može skladištiti u okviru raspoloživog prostora koristeći normative iz međunarodno priznatih metodoloških dokumenata.
 • Obezebeđivanje dozvola za sakupljanje, transport, skladištenje i tretman neopasnog i opasnog otpada

  Refernc lista iz oblasti upravljanja otpadom i reciklaže, pogledajte....

Plan zaštite od udesa

Iskustvo koje posedujemo na izradi projekata tehnologije za veliki broj industrijskih procesa omogućava nam da svaki plan zaštite od udesa izradimo poštujući tehnološke procese i tehnološke postupke primenjene u proizvodnji, metodologiju propisanu zakonskom regulativom, najnovija dostignuća i preporuke relevantnih organizacija koje se bave ovom aktivnošću.

Politika prevencije udesa

Kao Plan zaštite od udesa i Politiku prevencije udesa izrađujemo kao dokument koji se stalno dopunjava i menja. Na vrlo delotvoran i razumljiv način prezentujemo operateru plan koji smo izradili kako bi bio shvaćen i prihvaćen od strane onih koji treba da ga sprovedu u delo.

Obezbeđivanje IPPC dozvole

 (Zakon o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine)

Izbor lokacije za pojedine delatnosti

Obezbeđivanje Vodnog mišljenja, Vodnih uslova i Vodne dozvole

Prednosti:

 • Uvek pronalazimo optimalna rešenja koja investitoru donose uštedu u vremenu i novcu
 • Garantujemo kvalitet. Iza nas je ogromno iskustvo, u ovoj oblasti smo uradili preko 700 projekata
 • Sve projekte i usluge obavljamo u veoma kratkom vremenskom roku

Proizvodnja postrojenja i opreme za zaštitu životne sredine

 • sistemi za prečišćavanje otpadnih voda
 • sistemi za prečišćavanje zagađenog vazduha
 • separatori masti, ulja i naftnih derivata
 • posude za prihvat opasnog otpada raznih dimenzija i oblika
 • ekotankvane
 • ekokontejneri i dr

 

Aktuelnosti

MEBRANSKE FILTER PRESE

MEBRANSKE FILTER PRESE

Filter ploče kod Mebranske filter presa opremljenje mebranama koje omogućavaju dodatno “ceđenje”-dehidracija filter kolača. Povećavajući pritisak punjenja osigurava se predkompresija i odvodnjavanje filtrer kolača u komori. Kada pritisak  punjenja  dostigne unapred određenu vrednost (približno 6-8 bara), filtar kolač se dodatno izloži pritisku mebrana, I dodatno “iscedi”. Elastične membrane,koje mogu biti od   polipropilen (PP) i sintetička gume (NBR, EPDM),  pomoću komprimovanog vazduha pritiskaju filter kolač celom površinom komora. Dodatna kompresija na taj način izbacuje slobodnu vodu preko filter platna. PREDNOSTI MEMBRANSKIH FILTER PRESA: Maksimalni stepen  suve materije u filtarskom kolaču,  čak i sa delimično napunjenim filterskim komorama Ekonomičnija filtracija zbog visokog stepena odvodnjavanja  i kraćeg vremena ciklusa Maksimalna fleksibilnost   za proširenje i mogućnosti automatizacije Produžen vek pumpi u slučaju abrazivnih medija, zbog niskog pritiska napajanja. CASE STUDY: Isporuka mebranske filter prese dimenzije ploča  1000x 1000 mm, 36 ploča, zapremine 770 litara, za filtriranje rastvora olovne “paste” u procesu reciklaže akumulatora. Investitor “TAB MAK”. Presa je opremljenja:  mebranskim pločama sa EPDM mebranam,  sistemom za automastko otvaranje ploča, “Squezing” sistemom za dodatnu dehidraciju filter kolača, “drip tray” system, Stepen dehidracije filter kolača: 80-90% suve materije.  

 

Pročitaj više
TALOŽNIK SA SPECIJALNIM PAKETNIM ULOŠCIMA

TALOŽNIK SA SPECIJALNIM PAKETNIM ULOŠCIMA

Usled stalnih zahteva da se hemijskim predtretmanom i sedimentacijom postignu što efikasnije bistrenje (separacija), razvili smo  taložnik sa specijalnim paketnim ulošcima. Osnovna karaketristika ovih taložnika je visoka efikasnost taloženja-bistrenja po jedinici njegove zapremine. Efikasnost taloženja:  od 1-4 NTU. Sastoje se od  SPECIJALNIH PAKETA  RADNIH ELEMENATA sa odgovarajućim odstojanjima za protok između i oko elemenata, smeštenih unutar rezervoara, sa konusnim dnom. Rezervoari mogu biti od nerđajućeg čelika, ili ugljeničnog čelika sa antikorozivnom zaštitom. Svaki od elemenata kompleta ima oblik trougla sa kolektorom-sakupljačem čiste tečnosti u gornjem delu. Ulazna tečnost dolazi sa obe strane trouglastog kanala. Ovaj tip taložnika efikasno kombinuje izdvajanje čvrstih materijala od tečnosti sa grubom separacijom masti i ulja iz vode, dok se u konusnom dnu taložnika vrši sabijanje izdvojenog mulja. Sva tri procesa pospešuju fine vibracije koje potiču od vibracionih motora pričvršćenih za konusno dno. Vreme zadržavanje vode u Taložniku sa paketnim ulošcima je od 5-15 minuta. Naprimer: Za isti efekat taloženja LAMELARNI TALOŽNIK  u odnosu na STATIČKI TALOŽNIK  ima manju zapreminu  10 puta. Dok TALOŽNIK SA SPECIJALNIM PAKETNIM ULOŠCIMA u odnosu na STATIČKI TALOŽNIK ima manju zapreminu i do 20 puta, a u odnosu na LAMELARNI TALOŽNIK i do 4 puta. NAZIV PROJEKTA ( Case study): Izrada Postrojenje za predtretman bunarske vode   do stepena kvaliteta < 5 NTU na postrojenju za HPV, kapacitet 10 m3/h – HOTEL „MEDITERAN“ BEČIĆI Rezultati su sumirani u tabeli koja sledi: Karakteristike  JM Vrednost Ulazna voda Prečišćena voda Mutnoća NTU 339 2,7 Ceo sistem za predtretman se satoji od: Taložnik sa paketnim ulošcima. Materijal taložnika nerđajući čelik AiSi 316. Taložnik je opremljen sa vibro motorom, koji pospešuje sabijanje mulja. Cevni flokulator (cevni mešač) sa specijlnim komorma za poboljšanje procesa flokulacije. Materjal: HDPE Sistem za doziranje polielektrolita, i dr.   Specijalni taložnik sa paketnim ulošcima mogu  naći primenu u širokom području procesne industrije i komunalnih delatnosti, u pripremi čiste tehnološke vode u raznim industrijskim granama, pripremi pitke vode, raznim recirkulacijama i obezbeđivanju ponovne upotrebe izrađenih fluida, procesima prečišćavanja industrijskih i komunalnih otpadnih voda, kao i revitalizaciji korisnih produkata i obradi međuproizvoda u različitim proizvodnim procesima. Zbog specijalne konstrukcije i principa rada, ovi taložnici po jednom uređaju- jedinici mogu postići kapacitet 400 m3/h.  

 

Pročitaj više
MBR TEHNOLOGIJA PREČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA

MBR TEHNOLOGIJA PREČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA

MBR (engl. Membrane bioreactor) tehnologija se zasniva na uklanjanju zagađenja kombinacijom dejstva mikroorganizama i mikrofiltracije, čime se otklanja potreba za postojanjem sekundarnog taložnika. Pored toga MBR oblikuje vrlo efikasno uklanjanje organskog zagađenja koja je praćena konstantim kvalitetom izlazne otpadne vode odnosno ujednačenim kvalitetom izlazne vode u odnosu na veće oscilacije kvaliteta ulazne vode. TEHNOLOŠKA ŠEMA-SKICA Primer: PROJEKAT POSTROJENJA ZA PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA IZ PROIZVODNJE SOKOVA I PUNIONICE VODE,  MBR TEHNOLOGIJOM Specifičnost ove aplikacije se ogleda u tome što imamo visoko biloško opterećenje, a vrlo stroge uslove za ispuštanje u prirodni recepijent .  U ovom slučaju bili su posebno strogi zahtevi po pitanju biloškog opterećenja, naprimer, Uslovi od nadležnog organa su za  BPK5 <5mg/l, suspendovane materije <5mg/l. Nakon detaljne analize, i zahteva  sa strane uslova za isputaštanje, kao i investicionih i operativnih troškova PPOV,  odlučili smo se za MBR tehnologiju. MBR sistem sa ravnim pločastim membranama je vrlo jednostavan jer ne zahteva mikrosito, pumpe za vađenje permeata, pumpu za povratno ispiranje membrana i bazen za ispiranje sa hemikalijama. Ispiranje sa hemikalijama se vrši 2-3 puta godišnje i nije potrebno membranske module vaditi iz bazena.  Vrlo visok kvalitet prečišćene vode koja omogućuje njenu ponovnu primenu za npr. navodnjavanje, pranje, ispiranje toaleta... Osnovne prednosti primene  naših sistema MBR tehnologije: visok stepen prečišćenosti voda (uklanja bakterije i jedan dio virusa iz voda!) koje se mogu ponovno koristiti (treći stepen prečišćavanja) otporna na hidrauličke “udare” i varijacije opterećenja koncentracija biomase, u ovom slučaju,  u reaktoru iznosi 10-12 g/l, odlično podnosi i 14-15 g/l, a na kraće periode i do 20g/l (radi poređenja u SBR reaktoru ona iznosi 4-5 g/l i ne može se menjati) zbog toga je MBR reaktor manji mulj iz MBR reaktora je stabilizovan,  zreo (20-26 dana starost mulja), zato  ga nije potrebno dodatno obraditi kako bi se mogao zbrinuti, MBR je vrlo jednostavan sistem koji se sastoji od biološkog tretmana i mikrofiltracije! Naši  MBR sistemi postižu vrlo stroge zahteve za postizanje kvaliteta pročišćene vode koja se može ponovno primeniti i to od strane: Svetske Zdrastvene Organizacije,  EU direktiva o vodi za kupanje,  State of California-Tittle 22 Poseduje jedan od strožih i zahtevnih sertifikata u svetu za ponovnu primenu prečišćene vode: < 0,2 NTU 5% 24sata < 0,5 NTU uvek.  

 

Pročitaj više