DAF UREĐAJI

DAF (Dissolved Air Flotation) uređaj se primenjuje za odvajanje dispergovanih i suspendovanih čestica iz otpadnih voda.

Flotacija je proces mehaničkog odvajanja koji se zasniva se na pravljenju prezasićenog rastvora vazduha u otpadnoj vodi,   odnosno  mikro mehurići dolaze u kontakt i vezuju se sa suspendovanim materijama i omogućuju im da dostignu površinu i plutaju.  Vazduh se disperguje sa dna bazena i na svom putu ka vrhu „kupi“ čestice, i silom potiska odnosi ih na površinu.


POSTROJENJE ZA PREŠIŠČAVANJE TEHNOLOŠKIH OTPADNIH VODA IZ PROCESA PROIZVODNJE I RECIKLAŽE AKUMULATORA

º

Prečišćena otpadna voda iz postrojenja za tretman treba da zadovolji sledeće granične vrednosti za ispuštanje u površinske vode (u ovom slučaju je rečica). Posebno su niske granične vrednosti  za za odrešene teške metale,a  kojih ima u velikm količinama u ovim otpadnim vodama, kao što su...


TALOŽNIK SA SPECIJALNIM PAKETNIM ULOŠCIMA

Usled stalnih zahteva da se hemijskim predtretmanom i sedimentacijom postignu što efikasnije bistrenje (separacija), razvili smo  taložnik sa specijalnim paketnim ulošcima. Osnovna karaketristika ovih taložnika je visoka efikasnost taloženja-bistrenja po jedinici njegove zapremine.


MBR TEHNOLOGIJA PREČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA

MBR (engl. Membrane bioreactor) tehnologija se zasniva na uklanjanju zagađenja kombinacijom dejstva mikroorganizama i mikrofiltracije, čime se otklanja potreba za postojanjem sekundarnog taložnika. Pored toga MBR oblikuje vrlo efikasno uklanjanje organskog zagađenja koja je praćena konstantim kvalitetom izlazne otpadne vode odnosno ujednačenim kvalitetom izlazne vode u odnosu na veće oscilacije kvaliteta ulazne vode.


FILTER PRESE SA MEBRANSKIM PLOČAMA ZA FILTRIRANJE

Flter presa je potpuno automatizovana, i  opremljena mebranskim filter pločama koje omogućava vrlo efikasnu dehidraciju, odnosno “ceđenje”, filter “kolača”. Pomoću pojačivača pritiska komprimovanog vazduha, specijalne mebrane, celom površinom komore,  dodatno “pritiskaju” filter kolač, i na taj način izbacuje vodu preko filter platna.
Nakon toga, filter “kolač” se šalje na topljenje,  i od tog olova se izrađuju nove ploče za akumulatore.


MEBRANSKE FILTER PRESE

Filter ploče kod Mebranske filter presa opremljenje mebranama koje omogućavaju dodatno “ceđenje”-dehidracija filter kolača. Povećavajući pritisak punjenja osigurava se predkompresija i odvodnjavanje filtrer kolača u komori.