KOLIČINE I KVALITET TEHNOLOŠKIH OTPADNIH VODA KOJE SE ISPUŠTAJU IZ VINARIJA

Količina i stepen zagađenosti tehnoloških otpadnih voda koje nastaju prilikom procesa proizvodnje vina i koje se ispuštaju iz vinarija značajno variraju tokom cele godine (sezonskog su karaktera) i zavise od perioda proizvodnje, kao i od same tehnologije proizvodnje vina, koja je posebna za svaku vinariju.
Generalno, postoji odnos količine tehnoloških otpadnih voda koja se ispušta prema količini proizvedenog vina , i on varira od vinarije do vinarije.
Najveće količine otpadnih voda iz vinarija se ispuštaju tokom berbe, fermentacije i vinifikacije, tokom procesa punjenja i hlađenja. Tokom ostatka sezone količine su značajno manje.

U ovoj specifičnoj vrsti tehnoloških otpadnih voda možemo izdvojiti 4 glavne grupe zagađivanja:

  • čvrsti ostaci:peteljke, koštice, kožice, talozi, muljevi idr.
  • slučajni gubici glavnih proizvoda (šira i vino)
  • dodaci u procesima proizvodnje vina (sredstva za bistrenje i filtraciju idr.)
  • sredstva za pranje i dezinfekciju opreme i pogona

Šira i vino se javljaju u otpadnim vodama u promenljivim odnosima. Takve vode sadrže šećere, etanole, estere, glicerole, organske kiseline i spojeve fenola, populacije bakterija i kvasac. To su sve velikom većinom jedinjenja koji su jako biorazgradiva, osim polifenola koji zahtevaju prilagođenu floru.
Koncentracija azota i fosfora je vrlo niska, i zahteva dodavanje nutrijenata u dređenom odnosu.  
pH vrednost je obično niska (kiselost) zbog prisutnosti organskih kiselina, ali prilikom procesa pranja ili drugo ima nešto veće vrednosti.
Prema našem dosadašnjem ličnom iskustvu stepen zagađenja otpadnih tehnoloških voda koje se ispuštaju iz vinarija može se prikazati preko opsega vrednosti sledećih parametara:

Prametri

Jedinice

Opseg vrednosti

pH

/

4-6

HPK

mgO2/l

31.000-2.625

BPK5

mgO2/l

20.000-1.781

Suspendovane čestice

mg/l

5.000-1.000

Ukupni N

mgN/l

12-250

Ukupni P

mgP/l

5-60

PROCESI PREČIŠĆAVANJA TEHNOLOŠKIH OTPADNIH VODA IZ VINARIJA

Osnovna karakteristika ovih otpadnih voda je vrlo visoka koncentracija organskih biorazgradivih jedinjenja , pa su ove vode vrlo pogodne za obradu pomoću bioloških procesa.
Kod manje količine otpadnih voda sa visokim stepenom zagađenja koje su karakteristične za male vinarije, gde je ključni faktor smanjenje investicionih troškova primenjuju se samo biološki procesi. Ukoliko su zahtevi za ispuštanje tehnoloških otpadnih voda visoki (površinske vode-prirodni recepijent) jedina je opcija primena aerobnih procesa (SBR,MBBR, i dr.) LINK PREMA STRANICI PREČIĆAVANJE OTPADNIH VODA BILOŠKI TRETMAN .
Ako planiramo da prečišćene vode koristimo  za navodnjavanje i sl., tada primjenjujemo MBR tehnologiju. LINK PREMA MBR NALAZI SE U AKTUELNOSTIMA)

Glavni deo čvrstog otpada (koštice, peteljke, kožice,  i sl.), kao i deo suspendovanih čestica se izdvajaju pomoću primene mehaničkog predtretmana (rešetke, sita, I dr…). To je vrlo važan korak u prečišćavanju ovih vrsta otpadnih voda, jer mnogi biološki procesi teško podnose prisutnost nerastvorenih materija.

Organske materije su u većem delu u rastvorenom obliku, što znači da se za efikasno smanjene njene koncentracije ne mogu koristiti primarni tretmani.

Projektovanje bioloških procesa, kao i druge potrebne opreme za efiksano prečišćavanje specifičnih tehnoloških otpadnih voda, kao što su ove iz vinarija, vrši se od slučaja do slučaja i to na bazi izmerenih realnih podataka kao što su hidrauličko opterećenje i stepen zagađenja koji se određuje preko izmerenih vrednosti parametara koji su izmereni pomoću analiza na uzorcima (trenutni i kompozitni).

 

Case study: Vinarija u Italiji kapacitet u sezoni 40 m3/dan, van sezone 20 m3/dan, Primenjena je MBR tehnologija

Više od MBR tehnologiji

 

Aktuelnosti

DAF UREĐAJI

DAF UREĐAJI

DAF (Dissolved Air Flotation) uređaj se primenjuje za odvajanje dispergovanih i suspendovanih čestica iz otpadnih voda.  Flotacija je proces mehaničkog odvajanja koji se zasniva se na pravljenju prezasićenog rastvora vazduha u otpadnoj vodi,   odnosno  mikro mehurići dolaze u kontakt i vezuju se sa suspendovanim materijama i omogućuju im da dostignu površinu i plutaju.  Vazduh se disperguje sa dna bazena i na svom putu ka vrhu „kupi“ čestice, i silom potiska odnosi ih na površinu. Koagulant neutrališe elektrostatičko opterećenje koloidnih čestica, i omogućuje njihovu aglomeraciju u flokule. Polielektrolit  povezuje neutralisane čestice u jos veće flokule. Cevni saturator je jedinstvene konstrukcije, i omogućava mehuriće vazduha dimenzija od 10-70 mikrometara, što daje izuzetnu efikasnost. OBLASTI PRIMENE I GLAVNE APLIKACIJE Mlekarska industrija, proizvodnja sladoleda, proizvodnja sokova, proizvodnja alkoholnih pića, pivare, prerada mesa i ribe, prerada voća i povrća, voda za piće, i dr… Reciklaža plastike,   hemijska industrija, nafta i gas,  tekstilna industrija, tekstilna industrija, kožarska industrija, perionice, pranje ambalaže, i dr… Prednosti naših DAF Sistema: - Veoma visok stepen redukcije zagađujućih parametara Suspendovane meterije   od 90- 99 %  smanjenje Ulja i masti    od 90- 99 % smanjenja BPK5    od 70 to 80 % smanjenje HPK    od 70 to 80 % smanjenje - Sveobuhvatno i efikasno rešenje  koje pruža  visoku stabilnost I efikasnost uklanjanja nečistoća. Pouzdanametodu za prečišćavanje tehnoloških otpadnih voda, - Jednostavne instalacije  obezbeđuju kompaktni sklop opreme I zauzimanje vrlo malo prostotar - Velika ušteda jer kosntrukcija sistema I tehnološki parametri obezbeđuju   malu potrošnju  energije, vazduha,  i hemikalija. - Veoma Stabilan rad sistema koagulacije, neutralizacije I flokulacije - Mali stepen turbulncija, nema ponovnog uvlačenja plutajućih sedimenata. - Posedujemo razvijen paket digitalnih usluga koji  omogućuje praćenje i optimizaciju  rada DAF sistema iz daljine,i daljinsko upravljanje sistemima. - Umesto klasičnih lamela, koristimo specijalne “U” profile koje omogućavaju:       • Odvojeni protoci otpadne vode i čiste vode       • Ravnomerna raspodela protoka otpadnih voda i opterećenja u odeljcima, smanjenje turbulencije       • Nema obstrujavanja  protoka do flotata       • Vodilice protoka omogućuje manju potrosnju polimera -  DAF urešaj je od nerđajućih čelika Možemo da isporučimo kompletne sisteme ili da rementujemo  i nadogardimo postojeće DAF uređaje.

 

Pročitaj više
POSTROJENJE ZA PREŠIŠČAVANJE TEHNOLOŠKIH  OTPADNIH VODA IZ PROCESA PROIZVODNJE I RECIKLAŽE AKUMULATORA

POSTROJENJE ZA PREŠIŠČAVANJE TEHNOLOŠKIH OTPADNIH VODA IZ PROCESA PROIZVODNJE I RECIKLAŽE AKUMULATORA

Vrsta otpadnih voda: tehnološke otapdne vode iz procesa proizvodnje i reciklaže akumulatora Kapacitet: 700 m³/dan, 29 m³/h Tabela 1: Vrste otpadnih voda i prisutne štetne i opasne materije generisane u procesu proizvodnje Vrste otpadnih voda Poreklo Prisutne štetne i opasne materije Alkalne ispirne vode Pranje radnih prostorija i saobraćajnica Olovo i prašina Kisele ispirne vode sa povećanom koncentracijom Pranje mešača paste, pastir mašine Pb, PbO2, PbSO4 Neutralni koncentrati Mokri Venturi -skruberi Pb, Sn, Sb, hidroksidi Vode iz formulacije akumulatora Punjenje akumulatora kiselinom Sumporna kiselina Vode iz reciklaže akumulatora Sečenje, pražnjenje akumulatora Sumporna kiselina, Pb, PbO2, PbSO4 Kvalitet izlazne vode Prečišćena otpadna voda iz postrojenja za tretman treba da zadovolji sledeće granične vrednosti za ispuštanje u površinske vode (u ovom slučaju je rečica). Posebno su niske granične vrednosti  za za odrešene teške metale,a  kojih ima u velikm količinama u ovim otpadnim vodama, kao što su : Kadmijum - 0,1 mg/l, Olovo - 0,5 mg/l, Gvožđe - 2 mg/l, Sulfati - 250 mg/l, Suspendovane materije - 35 mg/l, BPK5 - 25 mg/l, HPK - 125 mg/l,   itd…..   Zahtev investitor je bio da se isporuči tehnološko rešenje- Tehnologija obrade otapdnih voda kroz projekat;  mašinska ,  elektro, i merno regulaciona oprema, elektrokomandni ormar sa PLC-om i softverom, puštanje u rad,  i garancija da će zadati parametri biti u okviru Graničnih vrednosti. Režim rada postrojenja: Kontinualno,  24h/7dana.   OV generisane u procesu proizvodnje tretiraju se kroz tri linije i to: Linija vode Linija mulja Linija pripreme i doziranja hemikalija Na liniji vode uspostavljaju se sledeće tehnološke operacije: Egalizacija Neutralizacija I Neutralizacija II i uklanjanje sulfata Koagulacija Flokulacija Taloženje Bistrenje nadmuljne vode Konačna kontrola Na liniji mulja uspostavljaju se sledeće tehnološke operacije: Ugušćivanje mulja Filtriranje sa komornom filter presom Na liniji pripreme i doziranja hemikalija uspostavljaju se sledeće tehnološke operacije: Pravljenje rastvora za doziranje Doziranje rastvora Sistem je potpuno automatizovan uz pomoć elektrokomandnog ormara sa SIEMENS PLC, softverom , i merne regulacione opreme. Nakon isporuke opreme, i puštanja postrojenja u rad, urađene su hemisjke analize prečišćene OV u akreditovanoj laboratoriju, koje  su pokazale da su svi parametri u okviru dozvoljenih vrednosti.  

 

Pročitaj više
TALOŽNIK SA SPECIJALNIM PAKETNIM ULOŠCIMA

TALOŽNIK SA SPECIJALNIM PAKETNIM ULOŠCIMA

Usled stalnih zahteva da se hemijskim predtretmanom i sedimentacijom postignu što efikasnije bistrenje (separacija), razvili smo  taložnik sa specijalnim paketnim ulošcima. Osnovna karaketristika ovih taložnika je visoka efikasnost taloženja-bistrenja po jedinici njegove zapremine. Efikasnost taloženja:  od 1-4 NTU. Sastoje se od  SPECIJALNIH PAKETA  RADNIH ELEMENATA sa odgovarajućim odstojanjima za protok između i oko elemenata, smeštenih unutar rezervoara, sa konusnim dnom. Rezervoari mogu biti od nerđajućeg čelika, ili ugljeničnog čelika sa antikorozivnom zaštitom. Svaki od elemenata kompleta ima oblik trougla sa kolektorom-sakupljačem čiste tečnosti u gornjem delu. Ulazna tečnost dolazi sa obe strane trouglastog kanala. Ovaj tip taložnika efikasno kombinuje izdvajanje čvrstih materijala od tečnosti sa grubom separacijom masti i ulja iz vode, dok se u konusnom dnu taložnika vrši sabijanje izdvojenog mulja. Sva tri procesa pospešuju fine vibracije koje potiču od vibracionih motora pričvršćenih za konusno dno. Vreme zadržavanje vode u Taložniku sa paketnim ulošcima je od 5-15 minuta. Naprimer: Za isti efekat taloženja LAMELARNI TALOŽNIK  u odnosu na STATIČKI TALOŽNIK  ima manju zapreminu  10 puta. Dok TALOŽNIK SA SPECIJALNIM PAKETNIM ULOŠCIMA u odnosu na STATIČKI TALOŽNIK ima manju zapreminu i do 20 puta, a u odnosu na LAMELARNI TALOŽNIK i do 4 puta. NAZIV PROJEKTA ( Case study): Izrada Postrojenje za predtretman bunarske vode   do stepena kvaliteta < 5 NTU na postrojenju za HPV, kapacitet 10 m3/h – HOTEL „MEDITERAN“ BEČIĆI Rezultati su sumirani u tabeli koja sledi: Karakteristike  JM Vrednost Ulazna voda Prečišćena voda Mutnoća NTU 339 2,7 Ceo sistem za predtretman se satoji od: Taložnik sa paketnim ulošcima. Materijal taložnika nerđajući čelik AiSi 316. Taložnik je opremljen sa vibro motorom, koji pospešuje sabijanje mulja. Cevni flokulator (cevni mešač) sa specijlnim komorma za poboljšanje procesa flokulacije. Materjal: HDPE Sistem za doziranje polielektrolita, i dr.   Specijalni taložnik sa paketnim ulošcima mogu  naći primenu u širokom području procesne industrije i komunalnih delatnosti, u pripremi čiste tehnološke vode u raznim industrijskim granama, pripremi pitke vode, raznim recirkulacijama i obezbeđivanju ponovne upotrebe izrađenih fluida, procesima prečišćavanja industrijskih i komunalnih otpadnih voda, kao i revitalizaciji korisnih produkata i obradi međuproizvoda u različitim proizvodnim procesima. Zbog specijalne konstrukcije i principa rada, ovi taložnici po jednom uređaju- jedinici mogu postići kapacitet 400 m3/h.  

 

Pročitaj više