GALVANIZACIJE I LINIJE ZA POVRŠINSKU PRIPREMU

TEHNOLOGIJE, PROIZVODNE LINIJE I OPREMA ZA GALAVANIZACIJE, POVRŠINSKU ZAŠTITU MATERIJALA I HEMIJSKU PRIPREMU

TEHNIKUM  je kompanija koja ima visoko kompetentni tim sa višedecenijskim iskustvom u oblasti površinskih zaštita i galvanizacije, „toplog cinkovanja“, hemijskog nanošenja površinske zaštite, elektrostatičkog nanošenja praha, metalizacije i dr.

Naši tehnolozi su prva velika iskustva stekli  u galvanizaciji "Prva Petoletka Trstenik"  koja je poznata po izradi delova za avione, i druge zahtevne industrije. Takođe su bili na obukama u  svetskim vodećim kompanijama za proizvodnju aviona BOING, TUPOLJEV ….

Naši licencirani inženjeri imaju pouzdana i produktivna rešenja počev od planiranja proizvodnje, pružanja tehnologije, projektovanja, proizvodnje, montaže i puštanja u rad proizvodnih linija i fabričkih pogona.
Naša rešenja na prvo mesto stavljaju kvalitet površinske zaštite, sigurnost, i zaštitu životne sredine.

Projektujemo i konstruišemo najsavremenija postrojenja, sisteme i opremu za industriju površinske zaštite, prema Vašim zahtevima, koristeći inovativne ideje i ogromno iskustvo, kako bi dali optimalna tehno-ekonomska rešenja.

EKSPERTI SMO U SVIM TEHNOLOGIJAMA POVRŠINSKE ZAŠTITE

 • Elektrolitičko cinkovanje
 • „Toplo“ cinkovanje
 • Anodna oksidacija aluminijuma (tzv. eloksiranje)
 • Dekorativno hromiranje
 • „Tvrdo“ hromiranje
 • Elektropoliranje
 • Pasivizacija
 • Fosfatiranje
 • Elektrolitičko nanošenje kadmijuma
 • Elektrolitičko nanošenje kalaja
 • Elektrolitičko nanošenje nikla
 • Hemijski nikl
 • „AD coating“
 • Pozlata (nanošenje prevlake zlata)
 • Elektrostatičko nanošenje praha - plastifikacja
 • Farbare
 • Metalizacija (nanošenje rastopljenog metala) i drugo…
 • Priprema površina delova: hemijsko odmašćivanje, elektrolitičko odmašćivanje, ultrazvučno odmašćivanje
 • Uključujući prateće tehnologije i procese: prečišćavanje otpadnih voda, priprema vode (demi voda), odsisavanje i prečišćavanje zagađenog vazduha, preko proizvodnje do montaže i puštanja u rad proizvodnih linija i fabričkih pogona.

PRUŽAMO NAŠIM KUPCIMA KOMPLETNU PODRŠKU

 • Tehnološka rešenja i definisanje tehnologije prema zahtevu klijenata
 • Projektna dokumentacija (idejno rešenje, projekti, ishodovanje neophdonih dozvola i odobrenja od nadležnih organa)
 • Konstruisanje i izrada opreme i kompletnih postrojenja
 • Automatizacija proizvodnih linija  (automatski transportni sistemi „alata“ i „bubnjeva“ duž linije, automatska korekcija rastvora, i dr.)
 • Ventilacija i odsisavanje hemijskih isparenja
 • Izrada skrubera za prečišćavanje otrovnih isparenja
 • Sistemi za prešišćavanje otpadnih voda
 • Prečišćavanje hemijskih koncentrata i dehidracija generisanog mulja
 • Servisni tim za monitoring i održavanje postrojenja

Naši kompetentni timovi blisko sarađuju kako bi osigurali da različite komponente sistema rade besprekorno jedne sa drugim, od planiranja do puštanja u rad, kroz visoke ekološke standarde, planove štednje resursa i energetski efikasne sisteme, dokazujući da nam je zaštita životne sredine prioritet.


PROJEKTOVANJE, IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE I ISHODOVANJE NEOPHODNIH DOZVOLA I SAGLASNOSTI  nadležnih organa od lokacijskih uslova,  građevinske dozvole, upotrebne dozvole, vodne dozvole i dr.

 • Izrada Idejnog rešenja
 • Projekti za građevinsku dozvolu
 • Projekat za izvođenje
 • Projekat protivpožarne zaštite
 • Projekti izvedenog objekta
 • Studija o proceni uticaja projekta na životnu sredinu i dr.

 

Refernc lista projekata opreme za galvanizaciju, pogledajte...

IZRADA KOMPLETNIH FABRIČKIH GALVANSKIH POSTROJENJA, OPREME I LINIJA ZA POVRŠINSKU ZAŠTITU

 

SISTEM GALVANSKIH KADA

U zavisnosti od tehnoloških zahteva izrađujemo galvanske kade od HDPP, HDPE, PVC, prohromskog čelika i dr., opremljene neophodnim sistemima za regulaciju temperatur, sistemom za mešanje rastvora, kao i održavanjem zadatih koncentracija rastvora, frekventno pomeranje delova- katodni pomak, i dr.

ELEKTRO-KOMANDNI ORMARI ZA AUTOMATSKO UPRAVLJANJE POSTROJENJIMA

 • Automatizacija kompletnih postrojenja
 • Potpuna automatizacija transporta delova duž proizvodne linije
 • Automatsko prenošenje delova od jedne do druge tehnološke operacije

SUŠARE I CENTRIFUGE ZA SUŠENJE DELOVA POSLE GALVANSKE ZAŠTITE

Služe za sušenje delova koji su veći i koji se rade na pomoću alata. Ugrađujemo antikorozivne materijale (kiselootporni prohrom), termo izolaciju i grejačima odgovarajuće snage i ventilatore za cirkulaciju vazduha.

TRANSPORTNI SISTEMI ZA KRETANJE ŠARŽI I GALVANSKIH BUBNJEVA DUŽINOM PROIZVODNE LINIJE

Potpuno automatski ili poluautomatski, sa dizalicom portalnog i kranskog tipa, konvejeri i dr.

TITANIJUMSKE KORPE ZA ANODE

ANODNE VREĆE

Služe za zaštitu anoda-čuvaju anodu od „nalepaka“,  izrađene su od PP ili PE. Postavljaju se na anode od cinka, nikla, bakra koje se nalaze u kadi i „čuvaju“ anodu od zagađenja. Izrađujemo ih svih dimenzija po zahtevu kupca.

GALVANSKI BUBNJEVI

Galvanske bubnjeve izrađujemo od HDPP, različitih kapaciteta, opremljeni su sa pogonom za okretanje, i ostalom neophodnom opremom,
ISPRAVLJAČI – TRANSFORMATORI , ZA JEDNOSMERNU STRUJU, sa vazdužnim hlađenjem, vodenim, i hlađenje uljem, sa regulacijom jačine i napona i automatskom promenom polova.

FILTERSKE JEDINICE  ZA FILTRIRANJE RASTVORA U RADNIM KADAMA.

Refernc lista projekata opreme za galvanizaciju, pogledajte...

 

VENTILACIONI SISTEMI ZA ODSISAVANJE I PREČIŠĆAVANJE ŠTETNIH GASOVA I PARA IZNAD GALVANSKIH KADA

Projektujemo, proizvodimo i montiramo sisteme za ventilaciju (odsisavanje) nad galvanskim kadama sa uređajima za prečišćavanje vazduha: skruberi, filteri sa aktivnim ugljem, i dr.

 • Odsisnici, odsisne haube i ventilacioni vodovi
 • Ventilatori različitih kapaciteta. Materijali: HDPP, nerđajući čelik, ugljenični čelik sa antikrozovnom zaštitom
 • Odvajači kapi
 • Skruberi za prečišćavanje zagađenih isparenja iz glavanskih kada, i dr.

Refernc lista izvedenih projekata postrojenja i opreme u galvanizaciji, pogledajte...

OPTIMIZACIJA I UNAPREĐENJE TEHNOLOŠKIH PROCESA

Razna tehnička rešenja i unapređenja u procesima galvanizacije.

PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA I KONCENTRATA IZ GALAVNIZACIJA

PROJEKTOVANJE, PROIZVODNJA I MONTAŽA SISTEMA – KOMPLETNIH POSTROJENJA I OPREME ZA PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA IZ SVIH VRSTA PROCESA GALVANIZACIJE I POVRŠINSKE ZAŠTITE

 • Uređaji za neutralizaciju
 • Uređaji za flokulaciju
 • Taložnici od PP, PE, ugljeničnog čelika sa antikorozivnom zaštitom, prohromskog čelika i dr.
 • Projektovanje i ugradnja sistema za automatsko upravljanje: nivometri, merači protoka, dozirne pumpe, pH metri, sonde
 • Filteri sa aktivnim ugljem
 • Sistemi za filtraciju vode i za ponovno vraćanje u proces-regeneraciju. Kolone sa jonoizmenjvačkim smolama
 • Aeratori i dr.

FILTER PRESE ZA DEHIDRACIJU MULJA  

Natalog u procesu neutralizacije i taloženja.  

Referenc lista projekata sistema za prečišćavanje otpadnih voda iz procesa galvanizacije, pogledajte...

Referenc lista izvedenih postrojenja i  opreme za prečišćavanje otpadnih voda iz procesa galvanizacije, pogledajte...

Svi naši uređaji i sistemi ispunjavaju važeće evropske i domaće norme.

 

Aktuelnosti

DAF UREĐAJI

DAF UREĐAJI

DAF (Dissolved Air Flotation) uređaj se primenjuje za odvajanje dispergovanih i suspendovanih čestica iz otpadnih voda.  Flotacija je proces mehaničkog odvajanja koji se zasniva se na pravljenju prezasićenog rastvora vazduha u otpadnoj vodi,   odnosno  mikro mehurići dolaze u kontakt i vezuju se sa suspendovanim materijama i omogućuju im da dostignu površinu i plutaju.  Vazduh se disperguje sa dna bazena i na svom putu ka vrhu „kupi“ čestice, i silom potiska odnosi ih na površinu. Koagulant neutrališe elektrostatičko opterećenje koloidnih čestica, i omogućuje njihovu aglomeraciju u flokule. Polielektrolit  povezuje neutralisane čestice u jos veće flokule. Cevni saturator je jedinstvene konstrukcije, i omogućava mehuriće vazduha dimenzija od 10-70 mikrometara, što daje izuzetnu efikasnost. OBLASTI PRIMENE I GLAVNE APLIKACIJE Mlekarska industrija, proizvodnja sladoleda, proizvodnja sokova, proizvodnja alkoholnih pića, pivare, prerada mesa i ribe, prerada voća i povrća, voda za piće, i dr… Reciklaža plastike,   hemijska industrija, nafta i gas,  tekstilna industrija, tekstilna industrija, kožarska industrija, perionice, pranje ambalaže, i dr… Prednosti naših DAF Sistema: - Veoma visok stepen redukcije zagađujućih parametara Suspendovane meterije   od 90- 99 %  smanjenje Ulja i masti    od 90- 99 % smanjenja BPK5    od 70 to 80 % smanjenje HPK    od 70 to 80 % smanjenje - Sveobuhvatno i efikasno rešenje  koje pruža  visoku stabilnost I efikasnost uklanjanja nečistoća. Pouzdanametodu za prečišćavanje tehnoloških otpadnih voda, - Jednostavne instalacije  obezbeđuju kompaktni sklop opreme I zauzimanje vrlo malo prostotar - Velika ušteda jer kosntrukcija sistema I tehnološki parametri obezbeđuju   malu potrošnju  energije, vazduha,  i hemikalija. - Veoma Stabilan rad sistema koagulacije, neutralizacije I flokulacije - Mali stepen turbulncija, nema ponovnog uvlačenja plutajućih sedimenata. - Posedujemo razvijen paket digitalnih usluga koji  omogućuje praćenje i optimizaciju  rada DAF sistema iz daljine,i daljinsko upravljanje sistemima. - Umesto klasičnih lamela, koristimo specijalne “U” profile koje omogućavaju:       • Odvojeni protoci otpadne vode i čiste vode       • Ravnomerna raspodela protoka otpadnih voda i opterećenja u odeljcima, smanjenje turbulencije       • Nema obstrujavanja  protoka do flotata       • Vodilice protoka omogućuje manju potrosnju polimera -  DAF urešaj je od nerđajućih čelika Možemo da isporučimo kompletne sisteme ili da rementujemo  i nadogardimo postojeće DAF uređaje.

 

Pročitaj više
POSTROJENJE ZA PREŠIŠČAVANJE TEHNOLOŠKIH OTPADNIH VODA IZ PROCESA PROIZVODNJE I RECIKLAŽE AKUMULATORA

POSTROJENJE ZA PREŠIŠČAVANJE TEHNOLOŠKIH OTPADNIH VODA IZ PROCESA PROIZVODNJE I RECIKLAŽE AKUMULATORA

Vrsta otpadnih voda: tehnološke otapdne vode iz procesa proizvodnje i reciklaže akumulatora Kapacitet: 700 m³/dan, 29 m³/h Tabela 1: Vrste otpadnih voda i prisutne štetne i opasne materije generisane u procesu proizvodnje Vrste otpadnih voda Poreklo Prisutne štetne i opasne materije Alkalne ispirne vode Pranje radnih prostorija i saobraćajnica Olovo i prašina Kisele ispirne vode sa povećanom koncentracijom Pranje mešača paste, pastir mašine Pb, PbO2, PbSO4 Neutralni koncentrati Mokri Venturi -skruberi Pb, Sn, Sb, hidroksidi Vode iz formulacije akumulatora Punjenje akumulatora kiselinom Sumporna kiselina Vode iz reciklaže akumulatora Sečenje, pražnjenje akumulatora Sumporna kiselina, Pb, PbO2, PbSO4 Kvalitet izlazne vode Prečišćena otpadna voda iz postrojenja za tretman treba da zadovolji sledeće granične vrednosti za ispuštanje u površinske vode (u ovom slučaju je rečica). Posebno su niske granične vrednosti  za za odrešene teške metale,a  kojih ima u velikm količinama u ovim otpadnim vodama, kao što su : Kadmijum - 0,1 mg/l, Olovo - 0,5 mg/l, Gvožđe - 2 mg/l, Sulfati - 250 mg/l, Suspendovane materije - 35 mg/l, BPK5 - 25 mg/l, HPK - 125 mg/l,   itd…..   Zahtev investitor je bio da se isporuči tehnološko rešenje- Tehnologija obrade otapdnih voda kroz projekat;  mašinska ,  elektro, i merno regulaciona oprema, elektrokomandni ormar sa PLC-om i softverom, puštanje u rad,  i garancija da će zadati parametri biti u okviru Graničnih vrednosti. Režim rada postrojenja: Kontinualno,  24h/7dana.   OV generisane u procesu proizvodnje tretiraju se kroz tri linije i to: Linija vode Linija mulja Linija pripreme i doziranja hemikalija Na liniji vode uspostavljaju se sledeće tehnološke operacije: Egalizacija Neutralizacija I Neutralizacija II i uklanjanje sulfata Koagulacija Flokulacija Taloženje Bistrenje nadmuljne vode Konačna kontrola Na liniji mulja uspostavljaju se sledeće tehnološke operacije: Ugušćivanje mulja Filtriranje sa komornom filter presom Na liniji pripreme i doziranja hemikalija uspostavljaju se sledeće tehnološke operacije: Pravljenje rastvora za doziranje Doziranje rastvora Sistem je potpuno automatizovan uz pomoć elektrokomandnog ormara sa SIEMENS PLC, softverom , i merne regulacione opreme. Nakon isporuke opreme, i puštanja postrojenja u rad, urađene su hemisjke analize prečišćene OV u akreditovanoj laboratoriju, koje  su pokazale da su svi parametri u okviru dozvoljenih vrednosti.  

 

Pročitaj više
TALOŽNIK SA SPECIJALNIM PAKETNIM ULOŠCIMA

TALOŽNIK SA SPECIJALNIM PAKETNIM ULOŠCIMA

Usled stalnih zahteva da se hemijskim predtretmanom i sedimentacijom postignu što efikasnije bistrenje (separacija), razvili smo  taložnik sa specijalnim paketnim ulošcima. Osnovna karaketristika ovih taložnika je visoka efikasnost taloženja-bistrenja po jedinici njegove zapremine. Efikasnost taloženja:  od 1-4 NTU. Sastoje se od  SPECIJALNIH PAKETA  RADNIH ELEMENATA sa odgovarajućim odstojanjima za protok između i oko elemenata, smeštenih unutar rezervoara, sa konusnim dnom. Rezervoari mogu biti od nerđajućeg čelika, ili ugljeničnog čelika sa antikorozivnom zaštitom. Svaki od elemenata kompleta ima oblik trougla sa kolektorom-sakupljačem čiste tečnosti u gornjem delu. Ulazna tečnost dolazi sa obe strane trouglastog kanala. Ovaj tip taložnika efikasno kombinuje izdvajanje čvrstih materijala od tečnosti sa grubom separacijom masti i ulja iz vode, dok se u konusnom dnu taložnika vrši sabijanje izdvojenog mulja. Sva tri procesa pospešuju fine vibracije koje potiču od vibracionih motora pričvršćenih za konusno dno. Vreme zadržavanje vode u Taložniku sa paketnim ulošcima je od 5-15 minuta. Naprimer: Za isti efekat taloženja LAMELARNI TALOŽNIK  u odnosu na STATIČKI TALOŽNIK  ima manju zapreminu  10 puta. Dok TALOŽNIK SA SPECIJALNIM PAKETNIM ULOŠCIMA u odnosu na STATIČKI TALOŽNIK ima manju zapreminu i do 20 puta, a u odnosu na LAMELARNI TALOŽNIK i do 4 puta. NAZIV PROJEKTA ( Case study): Izrada Postrojenje za predtretman bunarske vode   do stepena kvaliteta < 5 NTU na postrojenju za HPV, kapacitet 10 m3/h – HOTEL „MEDITERAN“ BEČIĆI Rezultati su sumirani u tabeli koja sledi: Karakteristike  JM Vrednost Ulazna voda Prečišćena voda Mutnoća NTU 339 2,7 Ceo sistem za predtretman se satoji od: Taložnik sa paketnim ulošcima. Materijal taložnika nerđajući čelik AiSi 316. Taložnik je opremljen sa vibro motorom, koji pospešuje sabijanje mulja. Cevni flokulator (cevni mešač) sa specijlnim komorma za poboljšanje procesa flokulacije. Materjal: HDPE Sistem za doziranje polielektrolita, i dr.   Specijalni taložnik sa paketnim ulošcima mogu  naći primenu u širokom području procesne industrije i komunalnih delatnosti, u pripremi čiste tehnološke vode u raznim industrijskim granama, pripremi pitke vode, raznim recirkulacijama i obezbeđivanju ponovne upotrebe izrađenih fluida, procesima prečišćavanja industrijskih i komunalnih otpadnih voda, kao i revitalizaciji korisnih produkata i obradi međuproizvoda u različitim proizvodnim procesima. Zbog specijalne konstrukcije i principa rada, ovi taložnici po jednom uređaju- jedinici mogu postići kapacitet 400 m3/h.  

 

Pročitaj više