GALVANIZACIJE I LINIJE ZA POVRŠINSKU PRIPREMU

TEHNOLOGIJE, PROIZVODNE LINIJE I OPREMA ZA GALAVANIZACIJE, POVRŠINSKU ZAŠTITU MATERIJALA I HEMIJSKU PRIPREMU

TEHNIKUM  je kompanija koja ima visoko kompetentni tim sa višedecenijskim iskustvom u oblasti površinskih zaštita i galvanizacije, „toplog cinkovanja“, hemijskog nanošenja površinske zaštite, elektrostatičkog nanošenja praha, metalizacije i dr.

Naši tehnolozi su prva velika iskustva stekli  u galvanizaciji "Prva Petoletka Trstenik"  koja je poznata po izradi delova za avione, i druge zahtevne industrije. Takođe su bili na obukama u  svetskim vodećim kompanijama za proizvodnju aviona BOING, TUPOLJEV ….

Naši licencirani inženjeri imaju pouzdana i produktivna rešenja počev od planiranja proizvodnje, pružanja tehnologije, projektovanja, proizvodnje, montaže i puštanja u rad proizvodnih linija i fabričkih pogona.
Naša rešenja na prvo mesto stavljaju kvalitet površinske zaštite, sigurnost, i zaštitu životne sredine.

Projektujemo i konstruišemo najsavremenija postrojenja, sisteme i opremu za industriju površinske zaštite, prema Vašim zahtevima, koristeći inovativne ideje i ogromno iskustvo, kako bi dali optimalna tehno-ekonomska rešenja.

EKSPERTI SMO U SVIM TEHNOLOGIJAMA POVRŠINSKE ZAŠTITE

 • Elektrolitičko cinkovanje
 • „Toplo“ cinkovanje
 • Anodna oksidacija aluminijuma (tzv. eloksiranje)
 • Dekorativno hromiranje
 • „Tvrdo“ hromiranje
 • Elektropoliranje
 • Pasivizacija
 • Fosfatiranje
 • Elektrolitičko nanošenje kadmijuma
 • Elektrolitičko nanošenje kalaja
 • Elektrolitičko nanošenje nikla
 • Hemijski nikl
 • „AD coating“
 • Pozlata (nanošenje prevlake zlata)
 • Elektrostatičko nanošenje praha - plastifikacja
 • Farbare
 • Metalizacija (nanošenje rastopljenog metala) i drugo…
 • Priprema površina delova: hemijsko odmašćivanje, elektrolitičko odmašćivanje, ultrazvučno odmašćivanje
 • Uključujući prateće tehnologije i procese: prečišćavanje otpadnih voda, priprema vode (demi voda), odsisavanje i prečišćavanje zagađenog vazduha, preko proizvodnje do montaže i puštanja u rad proizvodnih linija i fabričkih pogona.

PRUŽAMO NAŠIM KUPCIMA KOMPLETNU PODRŠKU

 • Tehnološka rešenja i definisanje tehnologije prema zahtevu klijenata
 • Projektna dokumentacija (idejno rešenje, projekti, ishodovanje neophdonih dozvola i odobrenja od nadležnih organa)
 • Konstruisanje i izrada opreme i kompletnih postrojenja
 • Automatizacija proizvodnih linija  (automatski transportni sistemi „alata“ i „bubnjeva“ duž linije, automatska korekcija rastvora, i dr.)
 • Ventilacija i odsisavanje hemijskih isparenja
 • Izrada skrubera za prečišćavanje otrovnih isparenja
 • Sistemi za prešišćavanje otpadnih voda
 • Prečišćavanje hemijskih koncentrata i dehidracija generisanog mulja
 • Servisni tim za monitoring i održavanje postrojenja

Naši kompetentni timovi blisko sarađuju kako bi osigurali da različite komponente sistema rade besprekorno jedne sa drugim, od planiranja do puštanja u rad, kroz visoke ekološke standarde, planove štednje resursa i energetski efikasne sisteme, dokazujući da nam je zaštita životne sredine prioritet.


PROJEKTOVANJE, IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE I ISHODOVANJE NEOPHODNIH DOZVOLA I SAGLASNOSTI  nadležnih organa od lokacijskih uslova,  građevinske dozvole, upotrebne dozvole, vodne dozvole i dr.

 • Izrada Idejnog rešenja
 • Projekti za građevinsku dozvolu
 • Projekat za izvođenje
 • Projekat protivpožarne zaštite
 • Projekti izvedenog objekta
 • Studija o proceni uticaja projekta na životnu sredinu i dr.

 

Refernc lista projekata opreme za galvanizaciju, pogledajte...

IZRADA KOMPLETNIH FABRIČKIH GALVANSKIH POSTROJENJA, OPREME I LINIJA ZA POVRŠINSKU ZAŠTITU

 

SISTEM GALVANSKIH KADA

U zavisnosti od tehnoloških zahteva izrađujemo galvanske kade od HDPP, HDPE, PVC, prohromskog čelika i dr., opremljene neophodnim sistemima za regulaciju temperatur, sistemom za mešanje rastvora, kao i održavanjem zadatih koncentracija rastvora, frekventno pomeranje delova- katodni pomak, i dr.

ELEKTRO-KOMANDNI ORMARI ZA AUTOMATSKO UPRAVLJANJE POSTROJENJIMA

 • Automatizacija kompletnih postrojenja
 • Potpuna automatizacija transporta delova duž proizvodne linije
 • Automatsko prenošenje delova od jedne do druge tehnološke operacije

SUŠARE I CENTRIFUGE ZA SUŠENJE DELOVA POSLE GALVANSKE ZAŠTITE

Služe za sušenje delova koji su veći i koji se rade na pomoću alata. Ugrađujemo antikorozivne materijale (kiselootporni prohrom), termo izolaciju i grejačima odgovarajuće snage i ventilatore za cirkulaciju vazduha.

TRANSPORTNI SISTEMI ZA KRETANJE ŠARŽI I GALVANSKIH BUBNJEVA DUŽINOM PROIZVODNE LINIJE

Potpuno automatski ili poluautomatski, sa dizalicom portalnog i kranskog tipa, konvejeri i dr.

TITANIJUMSKE KORPE ZA ANODE

ANODNE VREĆE

Služe za zaštitu anoda-čuvaju anodu od „nalepaka“,  izrađene su od PP ili PE. Postavljaju se na anode od cinka, nikla, bakra koje se nalaze u kadi i „čuvaju“ anodu od zagađenja. Izrađujemo ih svih dimenzija po zahtevu kupca.

GALVANSKI BUBNJEVI

Galvanske bubnjeve izrađujemo od HDPP, različitih kapaciteta, opremljeni su sa pogonom za okretanje, i ostalom neophodnom opremom,
ISPRAVLJAČI – TRANSFORMATORI , ZA JEDNOSMERNU STRUJU, sa vazdužnim hlađenjem, vodenim, i hlađenje uljem, sa regulacijom jačine i napona i automatskom promenom polova.

FILTERSKE JEDINICE  ZA FILTRIRANJE RASTVORA U RADNIM KADAMA.

Refernc lista projekata opreme za galvanizaciju, pogledajte...

 

VENTILACIONI SISTEMI ZA ODSISAVANJE I PREČIŠĆAVANJE ŠTETNIH GASOVA I PARA IZNAD GALVANSKIH KADA

Projektujemo, proizvodimo i montiramo sisteme za ventilaciju (odsisavanje) nad galvanskim kadama sa uređajima za prečišćavanje vazduha: skruberi, filteri sa aktivnim ugljem, i dr.

 • Odsisnici, odsisne haube i ventilacioni vodovi
 • Ventilatori različitih kapaciteta. Materijali: HDPP, nerđajući čelik, ugljenični čelik sa antikrozovnom zaštitom
 • Odvajači kapi
 • Skruberi za prečišćavanje zagađenih isparenja iz glavanskih kada, i dr.

Refernc lista izvedenih projekata postrojenja i opreme u galvanizaciji, pogledajte...

OPTIMIZACIJA I UNAPREĐENJE TEHNOLOŠKIH PROCESA

Razna tehnička rešenja i unapređenja u procesima galvanizacije.

PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA I KONCENTRATA IZ GALAVNIZACIJA

PROJEKTOVANJE, PROIZVODNJA I MONTAŽA SISTEMA – KOMPLETNIH POSTROJENJA I OPREME ZA PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA IZ SVIH VRSTA PROCESA GALVANIZACIJE I POVRŠINSKE ZAŠTITE

 • Uređaji za neutralizaciju
 • Uređaji za flokulaciju
 • Taložnici od PP, PE, ugljeničnog čelika sa antikorozivnom zaštitom, prohromskog čelika i dr.
 • Projektovanje i ugradnja sistema za automatsko upravljanje: nivometri, merači protoka, dozirne pumpe, pH metri, sonde
 • Filteri sa aktivnim ugljem
 • Sistemi za filtraciju vode i za ponovno vraćanje u proces-regeneraciju. Kolone sa jonoizmenjvačkim smolama
 • Aeratori i dr.

FILTER PRESE ZA DEHIDRACIJU MULJA  

Natalog u procesu neutralizacije i taloženja.  

Referenc lista projekata sistema za prečišćavanje otpadnih voda iz procesa galvanizacije, pogledajte...

Referenc lista izvedenih postrojenja i  opreme za prečišćavanje otpadnih voda iz procesa galvanizacije, pogledajte...

Svi naši uređaji i sistemi ispunjavaju važeće evropske i domaće norme.

 

Aktuelnosti

MEBRANSKE FILTER PRESE

MEBRANSKE FILTER PRESE

Filter ploče kod Mebranske filter presa opremljenje mebranama koje omogućavaju dodatno “ceđenje”-dehidracija filter kolača. Povećavajući pritisak punjenja osigurava se predkompresija i odvodnjavanje filtrer kolača u komori. Kada pritisak  punjenja  dostigne unapred određenu vrednost (približno 6-8 bara), filtar kolač se dodatno izloži pritisku mebrana, I dodatno “iscedi”. Elastične membrane,koje mogu biti od   polipropilen (PP) i sintetička gume (NBR, EPDM),  pomoću komprimovanog vazduha pritiskaju filter kolač celom površinom komora. Dodatna kompresija na taj način izbacuje slobodnu vodu preko filter platna. PREDNOSTI MEMBRANSKIH FILTER PRESA: Maksimalni stepen  suve materije u filtarskom kolaču,  čak i sa delimično napunjenim filterskim komorama Ekonomičnija filtracija zbog visokog stepena odvodnjavanja  i kraćeg vremena ciklusa Maksimalna fleksibilnost   za proširenje i mogućnosti automatizacije Produžen vek pumpi u slučaju abrazivnih medija, zbog niskog pritiska napajanja. CASE STUDY: Isporuka mebranske filter prese dimenzije ploča  1000x 1000 mm, 36 ploča, zapremine 770 litara, za filtriranje rastvora olovne “paste” u procesu reciklaže akumulatora. Investitor “TAB MAK”. Presa je opremljenja:  mebranskim pločama sa EPDM mebranam,  sistemom za automastko otvaranje ploča, “Squezing” sistemom za dodatnu dehidraciju filter kolača, “drip tray” system, Stepen dehidracije filter kolača: 80-90% suve materije.  

 

Pročitaj više
TALOŽNIK SA SPECIJALNIM PAKETNIM ULOŠCIMA

TALOŽNIK SA SPECIJALNIM PAKETNIM ULOŠCIMA

Usled stalnih zahteva da se hemijskim predtretmanom i sedimentacijom postignu što efikasnije bistrenje (separacija), razvili smo  taložnik sa specijalnim paketnim ulošcima. Osnovna karaketristika ovih taložnika je visoka efikasnost taloženja-bistrenja po jedinici njegove zapremine. Efikasnost taloženja:  od 1-4 NTU. Sastoje se od  SPECIJALNIH PAKETA  RADNIH ELEMENATA sa odgovarajućim odstojanjima za protok između i oko elemenata, smeštenih unutar rezervoara, sa konusnim dnom. Rezervoari mogu biti od nerđajućeg čelika, ili ugljeničnog čelika sa antikorozivnom zaštitom. Svaki od elemenata kompleta ima oblik trougla sa kolektorom-sakupljačem čiste tečnosti u gornjem delu. Ulazna tečnost dolazi sa obe strane trouglastog kanala. Ovaj tip taložnika efikasno kombinuje izdvajanje čvrstih materijala od tečnosti sa grubom separacijom masti i ulja iz vode, dok se u konusnom dnu taložnika vrši sabijanje izdvojenog mulja. Sva tri procesa pospešuju fine vibracije koje potiču od vibracionih motora pričvršćenih za konusno dno. Vreme zadržavanje vode u Taložniku sa paketnim ulošcima je od 5-15 minuta. Naprimer: Za isti efekat taloženja LAMELARNI TALOŽNIK  u odnosu na STATIČKI TALOŽNIK  ima manju zapreminu  10 puta. Dok TALOŽNIK SA SPECIJALNIM PAKETNIM ULOŠCIMA u odnosu na STATIČKI TALOŽNIK ima manju zapreminu i do 20 puta, a u odnosu na LAMELARNI TALOŽNIK i do 4 puta. NAZIV PROJEKTA ( Case study): Izrada Postrojenje za predtretman bunarske vode   do stepena kvaliteta < 5 NTU na postrojenju za HPV, kapacitet 10 m3/h – HOTEL „MEDITERAN“ BEČIĆI Rezultati su sumirani u tabeli koja sledi: Karakteristike  JM Vrednost Ulazna voda Prečišćena voda Mutnoća NTU 339 2,7 Ceo sistem za predtretman se satoji od: Taložnik sa paketnim ulošcima. Materijal taložnika nerđajući čelik AiSi 316. Taložnik je opremljen sa vibro motorom, koji pospešuje sabijanje mulja. Cevni flokulator (cevni mešač) sa specijlnim komorma za poboljšanje procesa flokulacije. Materjal: HDPE Sistem za doziranje polielektrolita, i dr.   Specijalni taložnik sa paketnim ulošcima mogu  naći primenu u širokom području procesne industrije i komunalnih delatnosti, u pripremi čiste tehnološke vode u raznim industrijskim granama, pripremi pitke vode, raznim recirkulacijama i obezbeđivanju ponovne upotrebe izrađenih fluida, procesima prečišćavanja industrijskih i komunalnih otpadnih voda, kao i revitalizaciji korisnih produkata i obradi međuproizvoda u različitim proizvodnim procesima. Zbog specijalne konstrukcije i principa rada, ovi taložnici po jednom uređaju- jedinici mogu postići kapacitet 400 m3/h.  

 

Pročitaj više
MBR TEHNOLOGIJA PREČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA

MBR TEHNOLOGIJA PREČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA

MBR (engl. Membrane bioreactor) tehnologija se zasniva na uklanjanju zagađenja kombinacijom dejstva mikroorganizama i mikrofiltracije, čime se otklanja potreba za postojanjem sekundarnog taložnika. Pored toga MBR oblikuje vrlo efikasno uklanjanje organskog zagađenja koja je praćena konstantim kvalitetom izlazne otpadne vode odnosno ujednačenim kvalitetom izlazne vode u odnosu na veće oscilacije kvaliteta ulazne vode. TEHNOLOŠKA ŠEMA-SKICA Primer: PROJEKAT POSTROJENJA ZA PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA IZ PROIZVODNJE SOKOVA I PUNIONICE VODE,  MBR TEHNOLOGIJOM Specifičnost ove aplikacije se ogleda u tome što imamo visoko biloško opterećenje, a vrlo stroge uslove za ispuštanje u prirodni recepijent .  U ovom slučaju bili su posebno strogi zahtevi po pitanju biloškog opterećenja, naprimer, Uslovi od nadležnog organa su za  BPK5 <5mg/l, suspendovane materije <5mg/l. Nakon detaljne analize, i zahteva  sa strane uslova za isputaštanje, kao i investicionih i operativnih troškova PPOV,  odlučili smo se za MBR tehnologiju. MBR sistem sa ravnim pločastim membranama je vrlo jednostavan jer ne zahteva mikrosito, pumpe za vađenje permeata, pumpu za povratno ispiranje membrana i bazen za ispiranje sa hemikalijama. Ispiranje sa hemikalijama se vrši 2-3 puta godišnje i nije potrebno membranske module vaditi iz bazena.  Vrlo visok kvalitet prečišćene vode koja omogućuje njenu ponovnu primenu za npr. navodnjavanje, pranje, ispiranje toaleta... Osnovne prednosti primene  naših sistema MBR tehnologije: visok stepen prečišćenosti voda (uklanja bakterije i jedan dio virusa iz voda!) koje se mogu ponovno koristiti (treći stepen prečišćavanja) otporna na hidrauličke “udare” i varijacije opterećenja koncentracija biomase, u ovom slučaju,  u reaktoru iznosi 10-12 g/l, odlično podnosi i 14-15 g/l, a na kraće periode i do 20g/l (radi poređenja u SBR reaktoru ona iznosi 4-5 g/l i ne može se menjati) zbog toga je MBR reaktor manji mulj iz MBR reaktora je stabilizovan,  zreo (20-26 dana starost mulja), zato  ga nije potrebno dodatno obraditi kako bi se mogao zbrinuti, MBR je vrlo jednostavan sistem koji se sastoji od biološkog tretmana i mikrofiltracije! Naši  MBR sistemi postižu vrlo stroge zahteve za postizanje kvaliteta pročišćene vode koja se može ponovno primeniti i to od strane: Svetske Zdrastvene Organizacije,  EU direktiva o vodi za kupanje,  State of California-Tittle 22 Poseduje jedan od strožih i zahtevnih sertifikata u svetu za ponovnu primenu prečišćene vode: < 0,2 NTU 5% 24sata < 0,5 NTU uvek.  

 

Pročitaj više